0

Yatırım Teşvik Belgesi

Yazıda; 29.06.2021 tarihli 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4191 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 15. Maddesi ile yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a 8 no.lu Ek ile “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nin eklendiği anımsatıldı.

Ancak, anılan Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri eki makine ve teçhizat listesi kapsamı makinelere ilişkin olarak gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda herhangi bir hükme yer verilmediği belirtildi.

Bu itibarla, 4191 sayılı Kararın yayım tarihi olan 29.06.2021 tarihinden önce onaylanan ve gümrük vergisi muafiyeti içeren yatırım teşvik belgeleri kapsamı makinelerin bu tarihten sonra Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde destek unsurları arasında yer alan gümrük vergisi muafiyetinin uygulanıp/uygulanmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiği bildirildi.

Konunun makamlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button