0

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

24 Mayıs 2021’de meclise sunulan Kanun Teklifi açıklamalarında yer alan bilgilere göre, Covid-19 salgının yayılımı ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayanlara yeni bir imkan verilmesi taleplerinin yoğunlaştığı belirtildi. Kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve taktir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması taleplerinin sıklaştığı belirtildi.


Kanun teklifine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da eklendi.

Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların, araç muayenelerinin yapılmasını teşvik etmek amacıyla, 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkanı sunulacak.

Hazırlanan Kanun Teklifinde bulunan maddeler ise şöyle;

7256 Kapsamında Borcu Bulunanlar
7256 sayılı Kanun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunanlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlandığı belirtildi.

Matrah Artırımı
İhtilaflı yada inceleme ve taktir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilecek. Teklif kapsamında matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeleri de yer alıyor.
ASSET GRUP- Haber içi – Haber Sayfası

Yeniden Değerleme
Teklifte, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme yer alıyor.
Düzenlemede kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarında olan borçların yapılandırılması da yer alıyor.

Karşılıksız Çek
Söz konusu Kanun Teklifinde, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı da yer alıyor.

Kanun Teklifinin 30 Nisan 2021 tarihinden önceki alçakları kapsıyor. Buna göre Kanun Teklifinin kapsamı şu şekilde;

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
– 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları
– 2021 yılına ilişkin olarak 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)
– 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

İdari Para Cezaları
30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce düzenlenen idari para cezaları (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları,
Zirve- Haber ici – Güncel Haberler

İşletme Hesapları
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaş ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

Gümrük Vergileri
Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında Gümrük Yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı 6183 sayılı Kanun Hükümlerine. Göre takip edilen Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faizler, Gecikme Faizleri, Gecikme Zammı Alacakları,

SGK Primleri

SGK Tahsil İdareleri tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen alacaklar, sigorta primi, emeklilik kesintisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları

Kesinleşmiş Alacaklar
Teklifte Gümrük Vergileri açısından yer alan bilgiler şu şöyle;

Kesinleşmiş Gümrük Vergisinin Ödenmesi şartına bağlı olarak vergi aslına bağlı para cezaları silinecek. Yİ-ÜFE oranında düşük faiz uygulanacak.
Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarının %50, Gümrüklenmiş değere bağlı kesinleşmiş idari para cezalarının %70’i silinmesi mümkün olabilecek.

Kesinleşmemiş Alacaklar
Kesinleşmemiş Gümrük Vergilerinin %50’si gecikme faizi ve para cezalarının tamamı siliniyor. Söz konusu vergilerin kalan kısmına Yİ-ÜFE oranında düşük faiz uygulanabilecek.

İlgili “Vergi Borçları Yeniden Yapılandırılıyor” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat