0

Süs Bitkilerinde KDV Oran Değişikliği

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Süs Bitkileri KDV” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 02.01.2021 tarihli ve 302 sayılı yazıya atıfla, TGTC’nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın, “Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar” sınıflandırmasında yer aldığı ifade edildi.

Bu eşyaların mamul halde bulunmadığı için anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (yüzde 18) KDV hesaplanması gerektiği belirtildi.

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 04.02.2021 tarihli E.15653 sayılı yazıya atıfla, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca, bu BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, TGTC’nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 8’e indirildiği ifade edildi.

3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da bu uygulamanın süresinin 1/1/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı, anımsatıldı.

Öte yandan, söz konusu BKK’nın (2/1) maddesinde, bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı ifade edildi.

Bu çerçevede, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GTİP bazlı bir belirleme yapılmadığı, ancak bu Karar öncesinde de söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alması nedeniyle yüzde 8 oranında KDV’ye tabi olan mallar hariç tutularak, 6 no.lu fasılda yer alan süs bitkileri ve çiçek teslimlerinin KDV oranlarının indirildiği açıklandı.

Yazıda devamla, konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, TGTC’nin 06.01 gümrük tarife pozisyonunda yer alan çiçek soğanları hariç olmak üzere, açık hava bitkileri ve oda bitkileri ile bunların çelik ve fidanlarının mamul olarak nihai tüketicilere de teslim edilebildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Bu ürünlerin 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi kapsamında olduğu ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca da 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal ve teslimlerinde yüzde 8 oranında KDV uygulanması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button