0

Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap “Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İGMD’nin hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilen işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde vergilendirilmesine ilişkin hususları ihtiva eden dilekçesinin incelendiği belirtildi.

Hariçte işleme rejimi kapsamında vergilendirmeye ilişkin esasların 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 141. maddesinde kurala bağlandığı anımsatıldı.

Anılan Kanun maddesinin; 
Birinci fıkrası, “135 inci maddenin I inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.” hükmünü,

Beşinci fıkrası, “Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işleme rejimini müteakip eşyaya serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme maliyeti esas alınır.” hükmünü, ihtiva ettiği bildirildi.

2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 129. maddesinde hariçte işleme rejimi kapsamında katma değer uygulamasının düzenlendiği ve birinci fıkrasında, “Kanunun 141 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise veya geçici ihraç eşyasına ilişkin ithalat vergileri işlem görmüş ürüne ilişkin ithalat vergilerinden daha yüksek veya eşit ise işlem görmüş ürünün vergilendirilmesinde; kıymet farkının esas alınması suretiyle ithalat vergileri hesaplanır.” düzenlemesinin yer aldığı ifade edildi.

Bu çerçevede, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde ithalat vergilerinin tahsilinde; 4458 sayılı Kanunun 141. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde 2009/15481 sayılı Kararın 129. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi, söz konusu şartların sağlanması durumunda 141. maddenin beşinci fıkrası kapsamında katma değer üzerinden vergilendirme yapılması, şartların sağlanmadığı durumda ise Kanunun 141. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ithalat vergilerinin, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanması gerektiği bildi. Ayrıca, işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin öngörülmüş olması halinde ilave gümrük vergisinin de tahsil edilmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda ayrıca hariçte işleme rejimi kapsamında belirtilen işlem görmüş ürünün vergilendirilmesine ek olarak tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde vergilendirilmenin, 4458 Sayılı Kanunda ayrıca düzenlendiği ve 142 ve 143. maddelerinde vergilendirmenin nasıl yapılacağının ve hangi durumlarda muafiyet sağlanacağının açıklandığı ifade edildi.

Ayrıca, hariçte işleme rejiminde ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına ilişkin esasların Gümrük Yönetmeliğinin 319. maddesinin dördüncü fıkrası ve 410. maddesinde açıklandığı belirtildi. Yönetmeliğin 319. maddesinin dördüncü fıkrasının b fıkrasında; serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemlerinin, standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören eşyaya, hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmayacağı hüküm altına alındığı, bu çerçevede, hariçte işleme rejiminde ek mali yükümlüğün anılan maddeler kapsamında uygulanması gerektiği bildirildi.
Yazıda ayrıca İGMD’nin dilekçesinde belirtilen gümrük idarelerinde hariçte işleme rejiminde vergilendirmeye ilişkin farklı uygulamaların yapıldığına yönelik bilgi doğrultusunda, gümrük idarelerinde yeknesak uygulama yapılmasını teminen gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. 

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat