0

Gümrüksüz Satış Mağazaları ve Depolarında Yapılan Tamirat ve Tadilatlar

Yazıda, Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarında yapılan genişletme ve daraltma kapsamına girmeyen birtakım tamirat ve tadilatlara ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğüne işlem dosyaları intikal ettirildiği bildirildi. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler” başlıklı 9 uncu maddesinin beşinci ve sekizinci fıkralarında;

(5) Mağaza ve depolar için açma ve işletme izin belgesi düzenlenmesi, devir, kapatma, genişletme, daraltma, adres değişikliği ile unvan ve/veya vergi numarası değişikliği durumlarında gümrük müdürlüğünce Ek-4’te yer alan antrepo bildirim formu düzenlenir. Düzenlenen form ve ilgili belgelerin birer örneği bölge müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Mağaza ve depolarda yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işlemleri ile adres değişiklikleri gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır ve bu işlemlerden harç alınmaz. Açma ve işletme izin belgesi verilmiş olan işletmecilerin unvanında meydana gelen değişiklikler ile gümrük idaresi değişikliğinde harç aranmaksızın sadece mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılır.

hükümlerinin amir olduğu belirtildi.

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda ve kırtasiyeciliğin de azaltılması amacıyla Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, genişletme ve daraltma kapsamına girmeyen tamirat ve tadilatlara ilişkin belgelerin Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine gerek bulunmadığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat