0

Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulama Sorunları

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına ilişkin Tebliğin Uygulama Sorunları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 27 Kasım 2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Anılan Tebliğin kesinleşmiş alacaklar başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası “31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan. 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşen:

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının P’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar YI-UFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamının, tahsilinden vazgeçileceği” hususunun belirtildiği ifade edildi.

Gümrük Müşavirlerinden gelen taleplerden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesine istinaden düzenlenen “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında uzlaşılan ceza tutarlarının, anılan Tebliğin 4/1-a maddesi kapsamında yapılandırılmak istendiğinde, bazı gümrük idareleri tarafından yapılan başvuruda “uzlaşılan tutarların kanun kapsamında olmadığı” belirtilerek, taleplerin reddedildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Bu itibarla; yükümlülüğü 31.08.2020 tarihinden önce doğmuş vergi aslı 17.11.2020 tarihinden önce ödenmiş ve asla bağlı alacaklar için kanunun yayım tarihinden önce uzlaşılmış ceza tutarlarının kanun kapsamından yararlanıp yararlanmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button