0

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu

Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin, Covid-19 salgını nedeniyle özellikle İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatlarda dolaşım ve menşe belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması ya da kısıtlı çalışması nedeniyle söz konusu belgelerin tedarikinde zorluk yaşandığını belirtilen bir yazı yayımladığı ifade edildi.

Konu ile ilgili belirlenecek makul bir tarihe kadar, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimlerde ithalat işlemlerinin menşe ve dolaşım belgeleri ibraz edilmeden tamamlanmasına imkan sağlayacak bir düzenlenme yapılmasının talep edildiği belirtildi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15/04/2020 tarihli yazısı ile asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin BİLGE Sisteminde “sonradan verilecek” anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesine ilişkin bir düzenlemenin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannameler kapsamında getirildiği anımsatıldı. Söz konusu yazının hazırlandığı pandemi başlangıç döneminde, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilen talepler doğrultusunda özel sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde bir noksanlık olmamasını teminen gerekli görülen ve uygulanabilir bulunan tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Covid-19 küresel salgını nedeniyle belge temininde gecikmeler yaşandığı doğrultusunda firmalardan alınan bildirimlerin incelenmesi neticesinde, fiili denetime yönlendirilen eşyaya ilişkin belge ibrazı ek süresinin geçici olarak 120 günden 180 güne çıkarıldığı hatırlatıldı.

Ancak, gerek A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesine ilişkin bir düzenlemenin uygulanabilir görülmemesi, gerekse pandemi başlangıç döneminden bu zamana kadar A.TR Belgelerinin teminine ilişkin bildirilen bir sorun bulunmaması nedeniyle bu minvalde bir düzenleme yapılmadığı ifade edildi.

Öte yandan, normalleşme süreci dahilinde belgelerin temininde gecikmeye sebebiyet verecek şartların büyük ölçüde giderildiği ve ek süre uzatımı ihtiyacının ortadan kalktığı görüldüğünden belge ibrazı ek süresinin tekrar 120 gün olarak düzenlendiği, halihazırda denetim birimlerinden ya da ithalatçı firmalardan denetim belgelerinin teminine ilişkin herhangi bir sorun ya da düzenleme talebi iletilmediği bildirildi.

A.TR Dolaşım Belgesi sunulan başvurularda eşyanın ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulduğu, yalnızca istisnai hallerde A.TR belgeli eşya fiili denetime yönlendirildiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, ithalat aşamasında yürütülen denetimlerin ülkeye güvenli ve teknik düzenlemesine uygun ürün arzını sağlamak amacıyla yapıldığı ve A.TR Dolaşım Belgesi ile söz konusu uygulamaya geniş kapsamlı bir muafiyet sağlandığı göz önüne alındığında; bahse konu belgenin ibrazı olmaksızın ürünlerin denetimlerden muaf olarak Türkiye piyasasına arzının sağlanmasına ilişkin bir düzenlemenin ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin temel maksadı ile çelişeceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Bu itibarla, A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan ibrazı ile eşyanın ürün güvenliği denetiminden muaf olarak ithaline izin verilmesine ilişkin talebin uygun görülmediği ifade edildi.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button