0

Çimento ve Klinker Cinsi Eşyanın Suriye’ye Transiti

Yazıda, Sönmez Çimento Yapı ve Maden. San. ve Tic. A.Ş. ticaret unvanlı firma tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilen 09.04.2021 tarihli dilekçeye atıfla, firmalarının Adana Yumurtalık Serbest Bölge içerisinde fabrikalarının bulunduğu ve burada “çimento-klinker” üretiminin gerçekleştirildiği, önceki dönemlerde serbest bölge içerisinde firmalarınca üretilen söz konusu eşyanın Suriye’ye gönderilebildiği, ancak mülga 2019/16 sayılı Genelge ile birlikte sevkiyatlarının durduğu, serbest bölgede üretilen ve Suriye’ye gönderilen tamamen Türk menşeli eşyanın serbest bölgeden Suriye’ye taşınmasında gümrük mevzuatı gereğince transit rejimi hükümlerinin uygulanması nedeniyle eşyanın transit eşyası olarak değerlendirildiği ve bundan dolayı sevkiyatın gerçekleştirilemediği belirtilerek, çimento-klinker cinsi eşyanın anılan serbest bölgeden Suriye’ye gönderilmesi hususunda izin talep edildiği aktarıldı.

Yazının devamında, Suriye ile ticareti düzenleyen 2021/12 sayılı Genelge kapsamında ticarete konu edilebilecek/edilemeyecek eşya listelerinin Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yayınlandığı, halihazırda “çimento ve klinker” cinsi eşyanın Suriye’ye ihracatında gümrük hizmeti verilirken, transitinde ise gümrük hizmeti verilmediği anımsatıldı.

Bununla birlikte, bahse konu eşyanın Türkiye’de serbest bölge içerisinde bir üretim faaliyetine konu edilmesi ve bu üretim faaliyeti sonucunda bir katma değer oluşturulması nedeniyle, Türkiye’nin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, 2021/12 sayılı Genelgenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca;

Üçüncü ülkelerden Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye mezkur eşyanın transitinde gümrük hizmeti verilmemesi uygulamasına devam edilmesi,

Serbest bölge içerisinde üretim faaliyetine konu edilen “çimento ve klinker” cinsi eşyanın Suriye’ye gönderilmek istenmesi durumunda ise, firma tarafından 2021/12 sayılı Genelge kapsamında çıkış gümrüğü olan serbest bölge gümrüğüne yapılacak başvuruya istinaden, serbest bölge gümrüğünce anılan Genelge ve Suriye ile ticarete ilişkin sair talimatlar uyarınca eşyanın alıcısına yönelik incelemenin de yapılarak gerekli şartların sağlandığının anlaşılması durumunda çıkış ve sınır gümrüklerince gümrük hizmeti verilmesinin,
uygun bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat