0

Arjantin’den, Türk Menşeli ‘Vinil Klorür Polimer Profiller’ İthalatına Anti-Damping Soruşturması

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği aracılığıyla edinilen malumata göre, Arjantin tarafından Türkiye menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığının bildirildiği aktarıldı.

Diğer hususların yanı sıra söz konusu notada;
· Mezkur soruşturmaya istinaden 14 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan açılış kararına https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244381/20210514 internet adresinden ulaşılabileceği,

· Anti-Damping Anlaşması’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca tarafların soruşturma ile ilgili olabilecek kanıt ve değerlendirmelerini soruşturma otoritesine sunabilecekleri ve bu itibarla, nota ekinde sunulan ihracatçı soru formunun ihracatçılara iletilmesine ihtiyaç duyulduğu,

· İlgili tarafların, soruşturma ön kararı ile ilgili olabilecek görüş ve değerlendirmelerini ön karar bildiriminden itibaren 10 iş günü içerisinde, ihracatçıların ise ihracatçı soru formlarına yönelik cevaplarını 30 gün içerisinde iletmeleri gerektiği,

· Soruşturma taraflarını temsil edecek kişilerin, ilgili firmayı temsil yeteneğini haiz olduklarına dair bilgi, belge ve dokümanları onaylı olarak soruşturma otoritesi ile paylaşması gerektiği,

· Soruşturma otoritesine iletilecek değerlendirmelerin İspanyolca diline resmi yollar vasıtası ile çevrilmiş olarak iletilmesinin beklendiği,

· Bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili tarafların Buenos Aires şehri ve civarında bir bildirim adresi ve ilgili yönetmeliğin 2’nci maddesi uyarınca bir e-posta adresi tespit etmeleri gerektiği ve devam eden prosedürler için söz konusu mevzuatın yayımından itibaren 10 iş günlük bir süreye sahip oldukları,

· Soruşturma ile ilgili cevap ve görüşlerini ileten ilgili tarafların, söz konusu cevapların gizli kalmasını istemeleri halinde, gizli kalacak bölümün kamuya açık bölümden ayrı olarak dosyalanması ve gizliliğe ilişkin talebin iletilerek dosyaların doğru şekilde işaretlemesinin gerektiği ve bu itibarla, gizli dosya sayfalarının sağ üst köşelerine “CONFIDENCIAL” ibaresinin iliştirilmesi gerektiği,

· İletilecek görüş, cevap ve dosyaların her sayfasının firma veya kurum temsilcisi tarafından isim yazılması ve imzalanması ve soruşturma otoritesine yapılacak her doküman sunumunda yetkili kişinin kimlik örneğini ve imzanın gerçek olduğuna ilişkin doğrulamayı paylaşmasının gerektiği,

· İhracatçı Bilgi Formlarının doldurularak iş birliğine gelinmemesi halinde soruşturma otoritesinin kararlarını elde bulunan verilerle alacağı,

· Her türlü bilgi ve belgenin ilgili otoriteye https://www.argentina.gob.ar/produccion/mesa-entradas-aspo/formulario-tramitesweb sitesi üzerinden ve/veya mgedesarrolloproductivo@gmail.come-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirildi.

Duyurunun devamında, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği belirtildi. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabildiği; bu itibarla, Arjantin tarafından başlatılan mezkûr anti-damping soruşturmasında Türkiye menşeli “Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen Türkiye menşeli ilgili ürün ithalatının Arjantin yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği; Arjantin soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm Türkiye firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edildi.

Bu itibarla firmaların Ticaret Bakanlığı internet adresinde “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görüldüğü bildirildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatın ve ihracatçıların savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıkça yazılı ve şifahi görüşlerin Arjantin makamlarına tevdi edileceği, bununla beraber, anılan soruşturmaya Türkiye özel sektörünü temsilen ilgili ihracatçı Birliğinin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak Türkiye ihracatçılarını savunması imkânı mevcut bulunduğu belirtildi.

Duyuruda son olarak, anılan soruşturmaya ilişkin olarak izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla zoom üzerinden bir toplantı tertip edilmesi yönünde söz konusu ürün ihracatçısı firmaların varsa taleplerinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi (BUGÜN) saat 15.00’e kadar Genel Sekreterliğe (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button