0

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Türk Menşeli Ürün Satılması

Yazıda, konusu giriş gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk menşeli ürün satılması taleplerine ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının 19.04.2021 tarihli ve 130[5512-54] 53079 sayılı yazısına atıfla, gümrük mevzuatına göre mezkûr yerlerde satılması uygun bulunan mallardan olması kaydıyla, fındık, kuru incir, kuru kayısı gibi gıda maddeleri ile pantolon, gömlek, çanta, yelpaze gibi tekstil ürünlerinin de girişte yer alan gümrüksüz satış mağazalarında satılmasında KDV mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı; bahsi geçen gıda maddeleri ile tekstil ürünlerinin, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından, konu hakkında ÖTV mevzuatı açısından görüş bildirilecek bir husus bulunmadığı belirtildi.

Yazının devamında, 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması konulu 2018/13 sayılı Genelgede ise gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması hususlarının düzenlendiği, serbest dolaşımda olmayan Türk menşeli eşya satışının ise Yönetmeliğin bahsi geçen hükmü uyarınca Gümrükler Genel Müdürlüğünün iznine tabi tutulduğu belirtildi.

Yazıda son olarak, talebe ilişkin işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının bahsi geçen yazısı ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde serbest dolaşımda olan Türk menşeli anılan eşyanın, 15481 sayılı BKK Ek-9/B(a)’da yer alan “Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya” “Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası” kapsamında olmak şartıyla giriş gümrüksüz satış mağazalarında ticari miktar ve mahiyette olmamak koşulu ile satılmasının uygun bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button