0

YGM Sisteminde Tespit Raporları ile İlgili İşlemler

Yazıda, 10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yetkili Gümrük Müşavirleri Tebliği’nde;

“Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
h) Tespit işlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,
ı) Tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasının ardından şekil ve içeriği rehberde yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu, ifade eder.

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri
MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından aşağıda belirtilen tespit işlemleri yapılır:
a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;
6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyla tespitini,
8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini, kapsar.

Tespit raporlarının sunulması
MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu, ekleriyle birlikte sistem vasıtasıyla gönderilir
2) Düzenlenen tespit raporu, aşağıda yer alan merci/mercilere belirlenen süreler içerisinde sunulur:
a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar sunulur ve bir örneği yükümlüye verilir.
b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir hükmüne amirdir maddelerini içerdiği hatırlatıldı.

Yazının devamında, Yetkili Gümrük Müşavirliği Sisteminde Tespit Raporlarının incelenmesi neticesinde; AN6 ve AN8 tespit raporlarının (aylık) tespit tarihlerinin rapor tarihinden sonra gösterildiği ya da ay bitmeden düzenlendiği, Tespite ilişkin Damga vergilerinin sisteme taranmadığı ya da Mersin Gümrük Müdürlüğüne sunulmadığı ve Tespit Raporlarının ”BAŞLATILDI” konumunda bırakıldığının görüldüğü belirtildi.

Bu nedenle Tespit Raporlarının Rapor Tarihinin YGMS ‘ye girildiği tarih olarak girilmesi, Tespit Tarihinin ise tespitin sonlandırıldığı tarih olarak düzenlenmesini ve herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesini teminen konunun Antrepolarda görevli YGM’ler/Yardımcıları’na gerekli bildirimin yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat