0

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğin “Yetkilendirme Başvurusu” başlıklı 5.maddesinde yer alan başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belge olarak ‘Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin aynı maddesinde yer alan “Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

31 Mayıs 2018 PERŞEMBE günü yayınlanan Resmî Gazete yer alan “YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ”nin değişiklik yapılan maddesi şu şekilde;

Yetkilendirme başvurusu
MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur:
a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).
ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.
(2) Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
(3) Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.
(4) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button