0

Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği; söz konusu Yönetmelik hükümlerinin, 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Toplu teminata ve antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliği’nin; 493 üncü maddesinde;
 
“(1) Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki
(2) Takip edilebilir olması halinde söz konusu teminat diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.
(3) Toplu teminatın takibi, Müsteşarlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılır.”;

527/1 maddesinde

“Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.”;

527/4 maddesinde

“Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.” Hükmünün amir olduğu bildirildi.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığının 02.12.2020 tarihli ve 59416223 sayılı Olurları ile, antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 493 üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerine daha önce verilmiş olan toplu teminatların, Gümrük Yönetmeliği’nin 527/1 ve 527/4 maddeleri kapsamında götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılmasının talep edilmesi halinde;

1. Antrepo işleticilerince, Bölge Müdürlüğüne mevcut toplu teminat mektuplarının götürü/yaygın götürü teminat uygulaması kapsamında değerlendirilmesi için ayrıca başvuruda bulunulması, söz konusu başvuruda, hangi toplu teminat mektubu/mektuplarının götürü teminat uygulaması kapsamında kullanılacağının belirtilmesi, ilgili yasal düzenlemelere göre hesaplanmış götürü/yaygın götürü teminat tutarının yer alması;

2. Başvuruya ilişkin olarak Bölge Müdürlüğünce aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirme yapılması;

a. Talep konusu toplu teminat mektuplarının sadece başvuru sahibi antrepo işleticisine ait antrepo/antrepolar için verilen antrepo beyannamelerine bağlı olarak kullanılıyor olması, antrepo rejimi dışında başka teminatlı işlemlerde halihazırda kullanılıyor olmaması; bu kapsamdaki gerekli kontrollerin gerek Karar Destek Sistemi (KDS) gerekse BİLGE Sistemi Detaylı Beyan – TCGB Sorgulamalar modulünden yapılması,

b. Aşağıdaki durumlarda başvurunun kabul edilmesi;
   – Talep konusu toplu teminatların halihazırda sadece antrepo rejiminde kullanılıyor olduğunun tespit edilmesi veya  
   – Talep konusu toplu teminatların herhangi bir beyannameye bağlı olmaması,

c. Talep konusu toplu teminatların antrepo rejimi dışında başkaca bir gümrük işlem veya işlemler için halihazırda kullanılıyor olduğunun tespit edilmesi halinde başvurunun kabul edilmemesi;

ç. Başvurusu kabul edilen toplu teminat mektuplarının birer örneğinin ilgili Saymanlık Müdürlüklerinde mevcut, kayıtlı olduğuna dair teyit alınması;

3. Başvurusu kabul edilen ve zeyilnameye konu olacak toplu teminat mektuplarına ilişkin olarak BİLGE Sistemi Gümrük Referans Verileri-Global Teminat Ekranında ilgili Gümrük Müdürlüklerince aşağıda belirtildiği şekilde işlemlerin yapılması, bu kapsamda işlem yapılabilmesini teminen başvuru yapılan Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili Gümrük Müdürlüklerine bildirimde bulunulması;

a. Toplu teminat mektuplarının BİLGE Sistemine tanımlanmış toplu teminat dosyasının/dosyalarının tamamını kapsaması halinde, Gümrük Referans Verileri -Global Teminat Ekranında toplu teminat dosyasına/dosyalarına bloke konulması, “Açıklamalar” hanesine de “Gümrük Yönetmeliği’nin 527 nci maddesi kapsamında götürü teminata dönüştürülmesi” meşruhatının düşülmesi,

b. Toplu teminat mektuplarının BİLGE Sistemine tanımlanmış toplu teminat dosyasının/dosyalarının tamamım kapsamaması halinde ise Gümrük Referans Verileri-Global Teminat Ekranında götürü teminat sistemine dönüştürülmesi talep edilen toplu teminat mektup/mektupları tutarı kadar düşüm yapılmak suretiyle toplu teminat dosyası tutarında güncelleme yapılması, “Açıklamalar” hanesine de “Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi kapsamında …TL kadar tutarın götürü teminata dönüştürülmesi” meşruhatının düşülmesi;

4. Başvurusu kabul edilen ve bir örneği ekli zeyilnameye konu olacak toplu teminat mektuplarıyla ilgili olarak; aşağıda belirtildiği şekilde, her bir toplu teminat mektubuna karşılık zeyilname düzenlenerek zeyilname sürecinin tamamlanması;

a. Götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanımı uygun bulunan toplu teminat mektupları için ekte yer alan mevcut toplu teminatların götürü teminat olarak kullandırılacağına ve ilgili Bankalar için söz konusu mektupların bundan böyle Gümrük Yönetmeliği’nin 527/3 maddesi uyarınca Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi gereken götürü teminat mektubu niteliğine haiz mektuplar olarak kabul edileceğine ilişkin ilgili Bankalardan alınacak zeyilnamenin, bankayı temsile yetkili kişiler (en az iki yetkili kişi) tarafından imzalanması ve paraf/imzacıların temsil yetkisini gösterir imza sirkülerleri/vekaletname örnekleri ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulması,

b. Bölge Müdürlüğünüzce uygunluğu kontrol edildikten sonra kabul edilen zeyilnamelerin onaylanarak birer örneğinin ilgili Bankalara iletilmesi,

5. Söz konusu zeyilnamelerin ve ekinde yer alan teminat mektup/mektupları bilgilerinin Bölge Müdürlüğünce kontrolü sonrasında zeyilnamenin kabul edilerek BİLGE Sisteminde götürü teminat sisteminden yararlanılmasını teminen aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak Bölge Müdürlüğünce gerekli düzenlemelerin yapılması;

a. Toplu teminatların hesaplanan götürü/yaygın götürü teminat tutarını karşılaması şartıyla, bir antrepo için götürü teminat (GTRANT-1) ya da birden fazla antrepo için yaygın götürü teminat (GTRANT-2) olarak BİLGE Sistemine tanımlanması,

b. Hesaplanan götürü/yaygın götürü teminat tutarı, toplu teminatları aşan tutarda ise eksik kalan tutarı karşılayacak tutarda Gümrük Yönetmeliği’nin 527/3 hükmü çerçevesinde Gümrük Yönetmeliği’ne Ek 77/A’ya uygun götürü teminat mektubunun ayrıca Bölge Müdürlüğüne sunulmasını müteakip 5/(a) maddesinde belirtildiği şekilde BİLGE Sistemine tanımlama yapılması;

6. Zeyilnamenin alınamaması ya da Bölge Müdürlüğünüzce zeyilnamenin uygun bulunmaması halinde 3 üncü maddede belirtilen BİLGE Sistemi Gümrük Referans Verileri Global Teminat Ekranında yapılan sistemsel değişikliklerin eski haline dönüştürülmesi ve gerekli meşruhatın sisteme kaydedilmesi; bu kapsamda işlem yapılabilmesini teminen başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili Gümrük Müdürlüklerine bildirimde bulunulması;

7. Toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin 31/12/2020 tarihine kadar karşılanması, Uygun bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button