0

Sonradan Kontrol ve İthalat Denetimleri

Yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrol edildiği anımsatıldı. Bu denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapıldığı, riskli bulunan ürünlerin fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünlerin ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebildiği hatırlatıldı.

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisinin Ticaret Bakanlığına ait olduğu, 2021/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin Bakanlık adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin ise Bakanlık Bölge Müdürlükleri tarafından denetlendiği aktarıldı.

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasların Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlendiği ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara çözüm üretildiği ifade edildi. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğe iletilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, 1 sayılı ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.” hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise, “İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.” hükmünün amir olduğu işaret edildi.

Bu çerçevede, 2021 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP’lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlıkça yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlemin yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlandığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat