0

Sınır Ticaretine Konu Olabilecek Ürün ve Menşe Beyanında Dikkat Edilmesi Uyarısı Yapıldı

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, bazı gümrük idarelerinde “1040” rejim kodlu ve özellikle karpuz ve kavun cinsi eşya içeren, menşe ülkesi olarak “İran” beyan edilmiş beyannamelerin incelenmesi neticesinde; serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin bazılarının sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilmiş ithalatları içerdiği; söz konusu ihracat beyannamelerinin ekinde yer alan sağlık sertifikalarının İran tarafından düzenlendiği; ayrıca, ihracat beyannameleri eklerinde bulunan bazı satış faturalarının Ağrı ve Doğubeyazıt illerinden Türkiye’nin çeşitli illerindeki firmalara kesilmiş olduğu;

“1000” rejim kodlu ihracat beyannamelerinde, Türkiye menşeli beyan edilen ürünler için ise, Bitki Sağlık Sertifikası karşısına “Sonradan” şeklinde beyan edilerek sertifikanın eklenmediği ve mavi hattan işlem gördüğü iletildi.

4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar’ın 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Bu Karar kapsamında ithal edilen ürünler sadece 2 nci maddede belirtilen illerde satılabilir. Bu illerde yerleşik esnaf ve tacire yapılacak satış işlemlerinde, satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri düzenlenir. Ürün satış faturası üzerine ilgili İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı da kaydedilir.” hükmünün amir olduğu belirtildi. Ayrıca, aynı Karar’ın 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, Karar kapsamında ithal edilen, ancak bu Karar kapsamındaki iller dışında satıldığı tespit edilen ürünler için İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgiliden tahsil edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu itibarla, “1000” veya “1040” rejim kodlu ihracat beyannamelerinde yer alan eşyanın özellikle sınır ticaretine konu edilebilecek ürünler olmasının; mezkur Karar kapsamı ülke menşeli beyan edilmesi halinde ihracat işlemlerinde müteyakkız olunması; 4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar’a aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde gereğine tevessül edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button