0

Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi

İstanbul Gümrük Müşavirler Derneği, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap,“ Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 20 Ekim 2020 tarih 2020/3721-BU ve 26 Ocak 2021 tarih 2021/0425-BU yazılar da, 10.09.2020 tarih 31240 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17 inci maddesinin 2 inci fıkrasının bendinde, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgilerin sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderileceği, aynı madde ve fıkranın bendinde ise sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulacağı, söz konusu Tebliğin yürürlükten kaldırdığı 6 No.lu YGM Gümrük Genel Tebliğinin 17 inci maddesinde de yeni ihdas edilen günlük rapor” hariç aynı hükümlere yer verildiği belirtildi.

Ancak, bir antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın antrepoya bir seferde alınamadığı veya antrepodan çıkartılacak eşyanın yine bir seferde çıkartılamadığı ve her iki halde de aynı beyanname konusu eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin işlemin başladığı günü takip eden günlerde de sürebildiği durumlar dikkate alınarak, ayrıca YGM sisteminde sayım tutanakları için ıslak imzalandığı tarihin bir sonraki gün saat 12:00’ye kadar sisteme girilmesi izinin yeni YGM Tebliği ile ihdas edilen “günlük raporlarını” da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması hususunun uygun olacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat