0

Reklam ve Taşımacılık Hizmetleri KDV Tevkifatı Uygulamasına Eklendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) yer aldı.

Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen Tevkifat Uygulaması konusunda bazı değişikliklere gidildi.

Tebliğin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlığında yer alan KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler arasına,

– Sigorta ve reasürans şirketleri,
– Sendikalar ve üst kuruluşları,
– Vakıf üniversiteleri,
– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri
Alındı.

Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar değişiklikten önce şu şekilde belirtilmişti,

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
– Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler,
– Kalkınma ve yatırım ajansları.

Yük Taşımacılığı
Resmi Gazetede yer alan değişiklik ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Servis Taşımacılığı” başlığı “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirildi. Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) taşımacılık hizmetleri kapsamına dahil edildi.

Yük taşımacılığı hizmet alımlarında (2/10) oranında tevkifat uygulanacak

Ticari Reklam Hizmetleri
Yapılan değişiklikle Ticari Reklam Hizmetlerine ilişkin olarak (3/10) oranında Katma Değer Vergisi Tevkifatı uygulanacak.

Tebliğde, Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak değerlendiriliyor.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları, reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil, olduğu belirtiliyor.

Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulacak.

Uygulama Mart ayından itibaren yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat