0

Reeskont Kredileri Hakkında

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığına vaki muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma işlemlerinde; “Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen” ve “ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı” ihracat beyannamelerinin kabul edilmediği, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığının belirtildiği ifade edildi.

Bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” ilişkin olması sebebiyle, mezkur taleplerin Bakanlıkça TCMB’ye intikal ettirilerek işbu taleplerin ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde dikkate alınmasında fayda olacağının ifade edildiği belirtildi.

TCMB’nin tüm bankalara iletilen ve ekte yer alan 26/02/2021 tarihli talimatında; Bakanlık değerlendirmeleri çerçevesinde, mezkur Uygulama Talimatında yer alan ‘”ithal edilmiş malın ihracı” ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak “gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı” olarak anlaşılması gerektiği’, ayrıca anılan Talimatta “kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, “reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususunun talimatlandırıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat