0

Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesinde “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Söz konusu maddede yer alan “…menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” ifadesinde yer alan ihracatçı ülke tabiri ile eşyanın gönderildiği ülkenin ifade edildiği, ticaret yapılan ülkenin söz konusu madde çerçevesinde menşe şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler arasında yer almadığı belirtildi.

Avrupa Birliği’nde (AB) mukim firmaların merkezlerinin ve şubelerinin farklı üye ülkelerde yerleşebildiği veya aynı firmanın farklı ülkelerde üretim tesislerinin bulunabildiği, dolayısıyla zaman zaman eşyanın sevk ülkesi ile faturanın düzenlendiği ülkelerin farklı olabildiği, menşe şahadetnamesinin eşyanın menşe ülkesi veya sevk edildiği ülke tarafından düzenlenmediği durumlarda söz konusu belgenin Türkiye tarafından kabul edilmediğinden dolayı ithalatçıların zor durumda kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

AB’nin tek pazar olarak malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı ve iç sınırların olmadığı bir alan olduğu hususu dikkate alındığında AB üye ülkelerinden sevk edilen eşyanın menşeine ilişkin hususlarda da Birliğin tek bir ülke gibi ele alınmasının mümkün olduğu ifade edildi.

Bu bağlamda, AB ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin/sevk ülkesinin farklı AB üyesi ülkeler olduğu durumlarda, menşe şahadetnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi; diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button