0

Menşe Şahadetnamesi için Son İbraz Tarihi 21 Nisan 2021

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ”Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Madde” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 31280 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğine eklenen geçici 16 ncı maddenin 3 üncü fıkrasının; ’’Bu fıkranın yayımı tarihinden öce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini teşvik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür. ’’hükmüne amir olduğu anımsatıldı.

Söz konusu Yönetmelik maddesi uyarınca idare tarafından işlem tesis edilmesinin, uygun menşe şahadetnamesinin belirtilen süre içerisinde mükellef tarafından ibrazı şartına bağlı olduğu belirtilerek idareden herhangi bir bildirim/tebligat yapılması beklenilmeksizin bu kapsamda olduğu düşünülen beyannamelere ilişkin başvuruların ilgili menşe şahadetnameleri ile birlikte mükellefler tarafından 21.04.2021 tarihinden önce idareye sunulması gerektiği bildirildi.

Aksi takdirde 20.10.2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin anılan tarihe kadar uygun menşe şahadetnamesi sunulmamış olanlar ile ilgili vergi farkı ve cezai müeyyide ile karşılaşılabileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button