0

Covid-19 Karantina Sürecinde Antrepolarda Görevli YGM’ler

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Yönetmeliğini 575 inci maddesine göre YGM’lerin yanlarında gümrük müşavir yardımcısı çalıştırabildiği ve YGM’lerin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının sigortalı olarak çalıştığı YGM veya YGM firması adına, sözleşme imzalanan özel ve genel antrepolarda Yönetmelikle belirlenen işlemleri yaptığı anımsatıldı.

Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan YGM’lerin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan, COVID-19 tanısıyla hasta veya temaslı sıfatıyla zorunlu karantinaya tabi tutulma uygulamasına bağlı olarak, YGM’lerin veya yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının karantina süresi boyunca görev yapamayacak olması sebebiyle sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Gümrük Yönetmeliğinin 575 inci maddesinde;

“(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcıları;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir.

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir.

c)Yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere, hukuki ve mali sorumluluk yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.

d) Hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir.

e) Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramaz. Bu şekilde davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz.

… (11) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramazlar” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda;
1- Karantinaya alınan YGM yerine YGM’nin ortak olduğu firmada çalışan bir gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesi,

2- Karantinada bulunan gümrük müşavir yardımcısının yerine, öncelikle YGM’nin kendisi bir başka antrepoda görevli değilse şahsen YGM’nin, mümkün değilse YGM’nin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesi,

3-YGM’nin ortak olduğu firmada çalışan tüm gümrük müşavir yardımcılarının antrepoda görevli olması sebebiyle, başka bir gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise; bu durumun belgelendirilmesi ile karantinada bulunan kişiye ait doktor raporu veya diğer ispatlayıcı belgelerin ibraz edilmesi halinde, işlemlerin devamlılığının sağlanmasını teminen karantina süresi ile sınırlı olmak üzere ilgili antrepoda memur görevlendirilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button