0

Makine ve Teçhizatlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) “29.06.2021 tarih 3 1526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 20 12/3305 sayılı yatırımlarla devlet yardımları hususunda kararda yapılan değişiklik hakkında” konulu yazısıyla;

29 Haziran 2021 tarih 31526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4191) ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişikliklerin bazılarının yürürlük tarihi 01.01.2022 iken bazılarının yürürlük tarihi yayımlandığı gün olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu durumda mezkur kararın 5 inci maddesi ile 19.06.2012 tarih 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 in 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında değişiklik yapılırken yayımlanan EK-8 Listede kullanılmış, yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik tedbirlerinden yararlanamayacağı hüküm altına alınırken önceki yıllarda verilen teşviklerde yer alan makine teçhizat için kazanılmış hakkın (vergi muafiyeti haklarının) korunup korunmadığı hususuna yer verilmediği iletildi. Daha sonra yatırımcı firmalara geçmişe yönelik olarak cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamak adına yatırımlarını durdurmuş ve Bakanlık tarafından bu konu açıklığa kavuşturulunca ellerinde bulunan Yatırım Teşvik Belgeleri için daha önceden aldıkları yatırım kararları kapsamında makine ve teçhizat ithalatını yapıp yapmayacakları konusunda ya da maliyetlerini revize edip etmeyecekleri hususunda aksiyon almayı istedikleri ifade edildi. Bu açıklamalar ışığında firmaların cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları ve Türkiye’nin yatırım süreçlerinin aksamadan yürütülmesinin temini açılarından konunun değerlendirilmesi talep edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Vergisi Muafiyeti” hakkında yazısında;

29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Kararda değişiklik yapan 28/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının değiştirildiği ve anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” eklendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2012/3305 sayılı Karar eki EK-8’de yer alan yeni makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebileceği, ancak EK-8’de yer alan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyeceği belirtildi.
Söz konusu düzenleme ile getirilen hükümler, 29/6/2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsadığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili Karar değişikliği uyarınca düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağının ilgili listelerde belirtildiği iletildi.

Bu itibarla, Gümrük Müdürlüklerince uygulamanın söz konusu listelerde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanma durumuna göre yapılması gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat