0

Kur Farkı

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Derneğinin 04.02.2019 tarihli dilekçesinde, 3065 sayılı KDV Kanununun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresinin eklendiği; bu değişikliğin ithalat işlemleri ile ilişkisinin ve bu kapsamda gerekçesi tam olarak anlaşılamadığından bahisle, konunun açıklığa kavuşturulmasının istendiği belirtildi.

Eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda oluşan tereddütlerin
giderilmesi amacıyla tasarruf olunan 23/06/2010 tarihli ve 13897 sayılı yazıya atıfla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması; dolayısıyla, ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden Önce yapılan ödeme
tarihindeki kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif kur farkı) halinde, aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerektiği ifade edildi. 

Bu itibarla Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ilgili dilekçelerinde belirtilen hususla ilgili somut sorunların bildirilmesi halinde ilgili gümrük idaresi nezdinde gerekli araştırma yapılabileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button