0

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Çalıştırma Zorunluluğu Tarihi Ertelendi

Yazıda, Destek Hizmetleri, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2021 tarihli ve E-34710080-918.01-00061675861 sayılı yazısına atıfla, 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesinde yer alan “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.” hükmü ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. ve 7. maddelerinin yürürlük tarihinin 31.12.2023 tarihine ertelendiği, bu maddeler dışındaki tüm mevzuatın yürürlükte olduğu ve ilgili Kanunun ve ikincil mevzuatın uygulanmasına ilişkin hususların belirtildiği hatırlatıldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. ve 7. maddeleri dışındaki tüm mevzuatın yürürlüğünün devam ettiği belirtilerek, bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilen personele herhangi bir ödemede bulunulup bulunulamayacağı veya hizmet alımı yapılıp yapılamayacağı hususunda 30.03.2021 tarih ve 62798232 sayılı yazı ile görüş sorulduğu iletildi.

Yazıda son olarak, cevaben alınan 07.07.2021 tarih ve 7701 sayılı yazıya yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü, “İş Sağlığı ve Güvenliği” hakkındaki yazısı;

Yazıda, Destek Hizmetleri, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarihli ve E-34710080-918.01-62798232 sayılı yazısında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için hizmet alımı yapılıp yapılamayacağı veya bu kapsamda görevlendirilen personele herhangi bir ödemede bulunulup bulunulamayacağı hususunda görüş talep edildiğinin anlaşıldığı iletildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Kapsam ve istisnalar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”

hükmüne yer verildiği, ikinci fıkrasında da bu hükümden istisna tutulanların tek tek sayıldığı anımsatıldı.

Anılan Kanunun “İş sağlığı ve güvenlik hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesinde işveren veya vekili tarafından; mesleki risklerin önlenmesine yönelik çalışmaları da kapsamak üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilme zorunluluğu bulunduğu, bu hizmetlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmasının da mümkün olduğunun hüküm altına alındığı, “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında da kamu kurum ve kuruluşlarında bu kapsamda görevlendirilen personele yapılacak ödemelere ilişkin esaslar düzenlendiği hatırlatıldı.

Bununla birlikte, 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

“Bu Kanunun;
a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.”

hükmü nedeniyle, anılan Kanunun 6 ncı maddesi kamu kurum ve kuruluşları bakımından 31/12/2023 tarihinden sonra uygulamaya gireceği belirtildi. Başka bir deyişle, 6331 sayılı Kanun kapsamında işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kamu kurum ve kuruluşları bakımından 31/12/2023 tarihinden sonra başlayacağı bildirildi.

Bu itibarla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmesi ve bu kapsamda herhangi bir ödemede bulunulması veya bu amaçla 4734 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı yapılmasının zorunluluk arz etmediği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat