0

İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya

Yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167. maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Yazıda devamla 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın anılan Kanun hükmüne dayanılarak düzenlenen 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak niteliği, kalitesi veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yurt dışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanıdığı belirtildi.

Bu çerçevede; inceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesinin de eklenerek ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulması gerekiyor.

Buna ek olarak; eşyanın miktarı ve ticari tanımı, eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı, eşyanın nerede test edileceği, yapılacak işlemin ne kadar süreceği bilgilerinin de ön başvuruda yer alması gerekiyor.

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi önem arz ediyor.
Serbest dolaşıma sokulacak eşyanın miktarı belirlenirken getiriliş amacının, aynı eşyanın farklı renk, ebat ve modelleri inceleme, analiz veya test işlemine tabi tutulmak istenilip istenmediğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Yazıda devamla gümrük idaresince ön başvurunun değerlendirilmesi neticesinde firmaya gerekli bildirimde bulunulacağı belirtildi. 

Bunun yanı sıra; inceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride kalan ürün olduğu ifade edilerek, artık veya geride kalan ürünlerin;

– Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine,
– Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,
– Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebileceği bildirildi.

Geride kalan ürüne bu hükümlerin uygulanmadığı durumlarda, gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu hükümlerin artık ürünler için uygulanmadığı durumlarda ise, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak Kanunun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olacağı belirtildi.

Öte yandan İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla ithal edilen eşyanın beyanı, Kararın 126 ncı maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo yoluyla gelmesi halinde, operatör tarafından BİLGE Sistemi Hızlı Kargo Modülünde “TEST” muafiyet kodu seçilerek basitleştirilmiş gümrük beyanı ile; diğer hallerde ise, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde “GK8” muafiyet kodu seçilerek detaylı beyan ile verilmesi gerekiyor .

İşlemin ön başvuruda belirtilen süre içerisinde yapılması gerekirken talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresince süre uzatımı yapılabiliyor. İnceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını takiben ilgili bilgiler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekiyor.

İlgili belgeler şöyle;
– İthalatın yapıldığı gümrük idaresi
– İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı
– İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu
– İşlemin bitiş tarihi
– Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı

Yazıda ayrıca gümrük idaresince lüzum görülmesi halinde, eşyanın getiriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini teminen inceleme yapılabileceği belirtildi.

Eşyanın imha edilmesi veya ticari olarak değersiz hale getirilmesi işlemlerinin gümrük sahasında yapılmasının esas olduğu ancak eşyanın gümrük idaresine getirilmesinin mümkün olmadığı hallerde gümrük memuru gözetiminde yerinde de yapılabileceği ifade edildi.

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerektiği bildirildi. Söz konusu listelere güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Related Posts

Call Now Button