0

İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Derneklerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ödemesinin internet bankacılığı üzerinden tahsilatının yapılabilmesinin sağlanması konusundaki taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldığı belirtildi.

Yazıda devamla Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 19.08.2022 tarihli ve 82984344-702-E.98247 sayılı yazısına atıfla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Re’sen Vergi Tarhı” başlıklı 30 uncu maddesinde, “Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır.” hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanının uygun olmayacağının değerlendirdiği bildirildi.

Bunun yanı sıra 9047 vergi türü kodundan takip edilen “Tek Başına Alınan Damga Vergisi”nin hem anlaşmalı bankalar hem de kredi kartı ve banka kartı ile Başkanlıkları İnteraktif Vergi Dairesi sanal pos sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button