0

İnceleme, Analiz veya Test Amacıyla Gelen ve Gümrükte Bekleyen Eşyanın İşlemleri

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alındığı ve bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörüldüğü iletildi. Yükümlüsünce veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından yapılan ön başvurunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyanın ilgili mevzuat hükmü kapsamında muafen serbest dolaşıma sokulmasını mümkün kılındığı belirtildi.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğe intikal eden başvurulardan, faaliyet alanı inceleme, analiz veya test işlemleri olan firmaların rutin olarak, bozulabilir veya hemen analize tabi tutulması önem arz eden eşya ithal ettikleri, ancak ön başvuru süreci tamamlanana kadar eşyanın gümrükte beklediği ve eşyanın bozulabildiği ifade edildi.

Başvuru sürecinde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesini teminen ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenleme üzerinde çalışıldığı iletildi.

2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsedilen sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın,

1. ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde (BGB) “referansNo” hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu “referans numarası” hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun “https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search” bağlantısı üzerinden teyit edilmesi,

2. 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de “referansNo” hanesine, detaylı beyanda ise 7 no`lu “referans numarası” hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının “https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/YetkiliGidaKontrolLaboratuvarMudurlukleri” bağlantısında yer alan listeden teyit edilmesi,

3. Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firma ve kuruluşlar adına gelen eşyanın, anılan Karar’ın 91 inci ve 92 nci maddesinde aranılan şartları taşıdığına gümrük idaresince kanaat getirilmesi,

şartıyla eşyanın BGB’de “TEST” muafiyet kodu, detaylı beyanda ise “GK8” muafiyet kodu ile beyan edilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.
Bununla birlikte, bu kapsamdaki eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz konusu eşyaya ilişkin olarak 2022/13 sayılı Genelge’de belirtilen;

– İthalatın yapıldığı gümrük idaresi,

– İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı,

– İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu,

– İşlemin bitiş tarihi,

– Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı;

Bilgilerinin eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button