0

Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hakkındaki Uygulama

Yazıda, 25.5.2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 330/2 maddesine; “Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez.

Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.” Hükümlerinin eklendiği anımsatıldı.

Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesine eklenen yeni hükümlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşya hakkında uygulamaya açıklık getirilmesine yönelik taleplerin intikal ettirildiği belirtildi.

Mezkur yönetmelik değişikliği kapsamında antrepoya alınacak eşya için satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısının belli olması; elleçleme işlemine tabi tutulmasının ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmemesi hususlarının da şart koşulduğu ifade edildi.

Ayrıca, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşyaya ilişkin Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemelerin geçerliliğini koruduğu aktarıldı.

Bu itibarla, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen halihazırdaki eşya için mezkur yönetmelik değişikliği hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button