0

Geçici Depolama Yerlerinde Tutulan Eşyaların Elleçleme Faaliyetleri

Yazıda, İGMD’nin 27.11.2020 tarihli ve 4264 sayılı yazısına atıfla; dernek üyelerinden gelen taleplerden anlaşıldığı üzere, bazı liman gümrük idarelerinde gümrük gözetimi altında tutulan geçici depolama yerlerinde bulunan ihracat eşyasının etiketleme istemi doğrultusunda başvuruların hiçbir şekilde karşılanmadığı, mağduriyet yaşandığı, bu nedenle de ihracat işleminin yapılamadığının bilindiği; liman sahalarında gümrük gözetimi altında tutulan geçici depolama yerinde bulunan ihracat eşyasının gözetim memuru gözetiminde etiketleme yapılmak üzere, elleçleme başvurularının gümrük idarelerince liman işletmesine talimat verilerek karşılanmasının bu konuda yaşanılan mağduriyetleri önleyerek uygulamaya yönelik yeknesaklık sağlayacağının düşünüldüğünün ifade edildiği aktarıldı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.12.2020 tarihli yazısında ise, özetle; İGMD’nin yazısında belirtilen hususlara ilişkin daha kapsamlı bir araştırma yapılabilmesini teminen, firmalarca yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin (Firma ismi, başvuru belgeleri, ilgili Gümrük İdaresinin ismi ve/veya başvuruya cevabı) Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesine ihtiyaç duyulduğu ve İGMD’nin yazısında bahsedilen soruna ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yazının devamında İGMD’nin 16.07.2021 tarihli ve 2714 sayılı yazısında, “…geçici depolama yerlerine alınan eşyalardan bir kısmının izne tabi olması ve izin veren kurum ile ilgili işlemlerin uzaması sebepleri ile ithali izne tabi olmayan diğer kısmının gümrük işlemlerine düşümlü olarak devam edilmesi için vermiş olduğumuz elleçleme talep dilekçeleri ilgili liman gümrüğünce 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Geçici depolanan eşya; görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere, gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında, geçici depolama yerlerinde bulunan diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde kaplarının tamiri veya sağlamlaştırılması, kaplarının yenilenmesi, havalandırılması, kalburlanması gibi elleçleme faaliyetlerine tabi tutulabilir. Bu işlerin yapılabilmesi için geçici depolama yerlerinde gerekirse ayrı bir bölüm tahsis edilir.” hükmü belirtilmişken elleçleme talebi ilgili idareci meri mevzuat dahilinde talebe mani olacak bir hüküm bulunmadığı bilinmektedir. Eşyaların gerek ardiye, gerek antrepoya aktarılması gibi maliyetlerin mağduriyet oluşturduğu düşünüldüğünde, önerimiz liman idaresinin izni doğrultusunda Muhafaza ve Gümrük İdaresinin denetiminde etiketleme, kap tamiri vb. işlemlerin yapılmasına izin verilmesi durumunda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılacağı sorunları çözeceği düşünülmektedir” hususlarına yer verildiği iletildi.

Yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun, 49 uncu maddesi; “41 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir”;
Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi ; “Geçici depolanan eşya; görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla aym durumda muhafazalarım sağlamak üzere, gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında, geçici depolama yerlerinde bulunan diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde kaplarının tamiri veya sağlamlaştırılması, kaplarının yenilenmesi, havalandırılması, kalburlanması gibi elleçleme faaliyetlerine tabi tutulabilir.” ,
91 inci maddesi ise; “Elleçleme başvurusu ilgili gümrük idaresine yapılır, İşlemlerin, eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde izin verilir.”

Hükümlerinin amir olduğu ve geçici depolanan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinin anılan maddeler çerçevesinde yürütüldüğü anımsatıldı.
Diğer taraftan, Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı; “İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.” ve Gümrük Yönetmeliğinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının ise “Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince Ek-63 ‘te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.” hükmüne amir olduğu, gümrük idarelerince, antrepolardaki eşya için Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük Antrepolarında Veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste” başlıklı 63 numaralı ekinde yer alan elleçleme faaliyetlerine izin verilebildiği bildirildi.

Bununla birlikte İGMD’nin yazısında bahsedilen liman sahalarındaki geçici depolama yerinde bulunan ihracat eşyasının elleçleme (etiketleme) başvurularının reddi sorununa ilişkin detaylı araştırma ve inceleme yapılabilmesini teminen, yazıya cevaben karşılanması istenilen müteallik gümrük idaresi, firma, elleçleme başvuru belgeleri ve bunlara idarenin cevabı gibi somut bilgilerin sonraki yazıda da Bakanlığa iletilmediği ve söz konusu yazının da bu defa, geçici depolama yerlerine alınan eşyalardan bir kısmının izne tabi olması ve izin veren kurum ile ilgili işlemlerin uzaması sebepleri ile ithali izne tabi olmayan diğer kısmının gümrük işlemlerine düşümlü olarak devam edilmesi için verilmiş elleçleme talep dilekçelerine müstenit olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Tüm bu hususlar muvacehesinde, geçici depolama yerlerinde bahse konu eşyalar için Gümrük Yönetmeliği’nin 63 numaralı ekinde yer alan elleçleme faaliyetleri arasında tadat edilen “etiketleme, kap tamiri, paketleme tamiri” gibi elleçleme taleplerinin değerlendirilmesinin, Gümrük Yönetmeliği’nin 91. maddesi meyanında her olay özelinde ve mezkur elleçleme faaliyetinin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olup olmadığı da gözetilerek ilgili gümrük idaresince yapıldığı, bu meyanda gelinen aşamada ilgili gümrük idarelerine elleçleme taleplerine karşılık verecekleri cevaplarında yeknesaklığın sağlanması hususunda Genel Müdürlükçe talimat verilmesini gerektirir herhangi bir durum bulunmadığı vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button