0

Ceza Kararı Düzenlenmeden Eşyanın Teminatla Çekilmesi

Yazıda, İGMD’nin 23.09.2020 tarihli 57613951 kayıt sayılı dilekçe konusunun; serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaların laboratuvar tahlili sonucunda, ilgili laboratuvar tarafından eşyanın GTİP’inin kullanım yerine göre tespit edilmesi gerektiğinin belirtildiği, İdarece yapılan inceleme sonucunda da anti damping vergisi ve buna bağlı oluşan KDV farkına istinaden müdürlüğünce ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlenmek yerine 17.08.2020/56647410 tarih sayılı yazı ile yükümlüsüne, oluşan vergi farkları ve cezaların bildirildiği, yükümlüsünce ise itiraz aşamasında ek tahakkuk ve ceza karar numaraları olmadığından teminat mektubu düzenlenemediği ve saymanlık tarafından alınan mektupların örtüştürülemediğinin Bölge Müdürlüğüne bildirildiği anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde; Gümrük Yönetmeliğinin 580. maddesinde;”(l) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve sayıları, cezanın nev ‘i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.

(4) Ceza kararlarının Türkiye ‘de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde, pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.

(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek sureliyle verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi, miktarı ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.

Yine, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2018/18 sayılı Genelgesinde; ” Gümrük Yönetmeliğinin; – 193 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; beyanın kontrolü sonucunda fark tespiti halinde sistemde gerekli düzeltmeler yapılarak idare amirince beyan sahibine tebliğ edileceği,

– 490 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitlerin sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulacağı, idare amirinin olurunu müteakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezaların yükümlüsüne tebliğ edileceği,

– 587 nci maddesi 1 inci fıkrasında ise, yükümlüler mercilerince verilecek kararlardan önce ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse, yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve para cezalarının teminata bağlanmasının,

Düzenlendiği belirtildi.

Bu çerçevede, sistem tarafından muayene memurlarına havale edilen gümrük beyannameleriyle ilgili olarak yapılan kontrollerde tespit edilen ve beyana nazaran ayrıca alınması gereken vergiler için

– BİLGE sistemi üzerinde ekte yer alan Gümrük Vergileri Tahakkuk Kararı oluşturulacak,

– Bu Karar müzekkere ile birlikte onaylanmak üzere idare amirine sunulacak,

– İdare amirince onaylanmasının ardından yükümlüsüne tebliğ edilecek ve tebliğ tarihi sisteme işlenecek.

Sunulan müzekkerenin idare amirince reddedilmesi halinde ise Karar da otomatik olarak iptal edilecek.

Ayrıca, Kararda yer alan vergi tahakkukları için, Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir veya aynı Kanunun 244 üncü maddesi ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzlaşma talep edilebilecek.

Diğer yandan, gümrük işlem süreci tamamlanmış gümrük beyannameleriyle ilgili olarak Tahsilat Takip Programının “Ek Tahakkuk” modülü üzerinden ek tahakkuk kararı düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Hükümleri amir olduğu vurgulandı.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/38 sayılı Genelgesi ve Gümrük Yönetmeliği 581 md çerçevesinde ilgili Müdürlüklerce tespit edilen GTİP’den kaynaklı vergi farkı ve buna isabet eden cezalara ilişkin ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek işlem tesisi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bağlantı Müdürlüklerine bildirildiği iletildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat