0

Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-6 maddesi ile “Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri “nin KDV’den istisna edildiğinden bahisle, yapılan denetim ve sonradan kontrol işlemlerinde ardiye faturaları incelenerek ardiye ücretlerinin eksik beyan edildiğinden hareketle KDV farkı ve ceza uygulandığı belirtilerek genel olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara yer verilmekte, söz konusu sorunların çözümü için de, antrepolarda ya da geçici depolama yerlerinde beyanname tescil tarihine kadar KDV’siz, tescil tarihinden sonraki günler için KDV’li ardiye faturası kesilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği belirtildi. Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 21/e maddesi uyarınca, “gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler”, ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “II/A-2” bölümünde, “Ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve munzam sigorta ücreti, destekleme ve fiyat istikrar fonu ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemeler KDV’nin matrahına dahildir.

Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eyvanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-0) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malin, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da “işlem bedelinin TL si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir. “şeklinde bir açıklama yapılır.” denilmekte.

Bu düzenleme çerçevesinde, eşyanın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayı bir fatura düzenlenmesinin mümkün bulunduğu; tek fatura düzenlenmesi durumunda ise; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutarın fatura üzerinde ayrıca gösterilebileceği ya da “İşlem bedelinin .. TL’si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline ait.” şeklinde bir açıklama yapılabileceği anlaşılmakta.
Ardiye giderlerinin KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak Gelir idaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan 28/1/2015 tarihli ve 39044742-010-142 özelgede “.Buna göre, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile ihdas olunan istisnanın uygulanması açısından gümrük beyannamesinin tescil tarihi kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmemekte. Dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen söz konusu hizmetlerin gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam edilmesi halinde de KDV Kanununun 17/4-0 maddesinde yer alan istisna hükminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. ” ifadesine yer verildi.

Related Posts

Call Now Button