0

Ahşap Kaplamalı Levhaların İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Düzenlendi

10 Aralık Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetı̇m Uygulanmasına İlı̇şkı̇n Teblı̇ğ (Teblı̇ğ No: 2018/2)’de Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Teblı̇ğ yer aldı.

Söz konusu Tebliğin 1. Maddesinde yer alan tablo değiştirildi. Tabloda yer alan bazı G.T.İ.P.’ler tablodan çıkarıldı. Tabloda 580 ABD Doları olarak belirtilen Gümrük Kıymeti tüm G.T.P.’ler için 900 ABD Dolarına yükseltildi.

Yeni Hali

Eski Hali

Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan 2C maddesinde değişiklik yapıldı. Tebliğin Başvuru Formuna Eklenecek Diğer Formlar ve Belgeler başlıklı 2C maddesinde belirtilen “İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgelerin fotokopisi” cümlesi “İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi. Bu şekilde ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenecek belgeler arasına alınmış oldu.

Başvurunun geçek kişi tarafından yapılması durumunda; başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranacak. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı olması durumunda noter tasdikli vekâletname aranacak. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda ise noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunlu bulunuyor.

Maddenin Yeni Hali
“2C- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)”

Maddenin Eski Hali
2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi. (Sadece fiziki başvuruda eklenir.) Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button