0

7256 Sayılı Kanunun Uygulanması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “7256 Sayılı Kanun” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 7256 sayılı Bazı Alacakları Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasını gösterir 7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin;

“(1) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;
a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dāhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgelir.” Hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Diğer taraftan, 2 Seri No:lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri)’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda gümrük vergileri ile para cezalarının uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşeceğinin düzenlendiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının;

-Uzlaşma veya itiraza konu edilmiş ancak, itiraz veya uzlaşma değerlendirmelerinin henüz neticelendirilmemiş olması;

-Davaya konu edilmiş olması durumunda ihtilaftan vazgeçilmesi veya -2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat)’in 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde kesinleşmiş olması (Uzlaşma sağlanmış olanlar dahil); hallerinde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmesinin mümkün bulunduğu bildirildi.

Konu ile ilgili olarak, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 21.12.2020 tarih ve 59776088 sayılı yazı ile talimatlandırıldığı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button