0

2022 Yılı ve Öncesinde Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi Tescil Edilen Ürünlerin GTİP’lerinin Sonradan Kontrolleri

Yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrol edildiği iletildi. Bu denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapıldığı, riskli bulunan ürünlerin fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünlerin ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebildiği aktarıldı.

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisinin Ticaret Bakanlığına ait olduğu belirtildi. 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin Ticaret Bakanlığı adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin ise Bakanlık Bölge Müdürlükleri tarafından denetlendiği ifade edildi.

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasların Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlendiği ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara çözüm üretildiği belirtildi. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğe iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, ilgili ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının, “Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.” hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise, “İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, 2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP’lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlemin yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlandığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat