0

2021/9 Sayılı ÜGD Tebliği ve İthalat Denetimi

Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü muhatap “2021/9 Sayılı ÜGD Tebliği” hakkında bir yazı yayımlandı.

Yazıda, 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3345 sayılı karar ile İstatistik pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde meydana gelen korelasyona bağlı olarak belirli G.T.İ.P’ ler kaldırıldığı, bunun etkisi ile eşyaların sınıflandırılmasında değişiklikler meydana geldiği anımsatıldı.

Korelasyona bağlı olarak yapılan değişiklik ile “Evlerde kullanılan” Fanlar tarife tanımlı “8414.59.25.20.00 ve 8414.59.35.20.00” G.T.İ.P numaraları kaldırıldığı, Fanların sınıflandırılmasında 2021 yılı itibari ile “Diğerleri” tanımlı 8414.59.25.90.00 ve 8414.59.35.90.00 G.T.İ.P numaraları kullanılacağı belirtildi.

Yapılan Korelasyon değişikliğine bağlı olarak 2021/9 Sayılı ÜGD Tebliğinde birden fazla fan türünün yer aldığı 8414.59.25.90.00 ve 8414.59.35.90.00 G.T.İ.P numaralarının denetim kapsamına alındığı vurgulanarak Tebliğ kapsamında denetlenecek ürünlerin “Evlerde Kullanılan” Fanlar olduğu her ne kadar açık olarak belirtilmiş olsa da bu ayrımın ne şekilde yapılacağına açıklık getirilmediği ifade edildi.

8414.59.25.90.00 ve 8414.59.35.90.00 G.T.İ.P numarası “Evlerde Kullanılan Fanlar ile birlikte Motorlu Kara Taşıtlarında Kullanılan Fanları, Beyaz Eşya Sektöründe Kullanılan Fanları, Elektrikli Süpürge İmalinde v.b. birçok sektörde kullanılan Fanları Kapsamaktadır”. Bu minvalde 2021/9 Sayılı ÜGD Tebliği Kapsamına alınmış olan Fanların sadece “Evlerde Kullanılan” larının denetleneceğine dair ibare mevcut olsa da “Evlerde Kullanılan” tabirinden ne anlaşılması gerektiği ile alakalı net bir bilgi bulunmadığı denetimler esnasında problem oluşmaması için konu hakkında açıklayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yazıda devamla 8547.20.00.00.00 G.T.İ.P numaralı eşyalardan sadece “PVC Kuru Yer Buvatları” tanımlı ürünlerin mi denetleneceği yoksa ilgili G.T.İ.P te yer alan tüm ürünlerin mi denetime tabi olacağı konusuna açıklık getirilmesi istendi.
Yazıda ayrıca Motorlu Taşıtlarda kullanılması durumunda kapsam dışı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda açıklanması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “ İthalat Denetimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinin Geçici Maddesinde;

“(1) 1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin hükümleri, bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz” hükmünün amir olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, sene içerisinde gerçekleştirilen toplantılara istinaden ÜGD Tebliği eki listede yer alan GTİP’lere yenilerinin eklenebildiği veya var olanların bir kısmı çıkartılabildiği belirtildi.

Öte yandan, bu çalışmalar dışında TGTC’de yapılan değişiklikler sebebiyle de Tebliğ eki listedeki GTİP’lerde değişiklikler gerçekleştirildiği ifade edildi.

ÜGD Tebliğleri eki listede yer alan GTİP’lerin karşısında yer alan ifadelerin büyük bir kısmı TGTC’den alındığı bununla birlikte bir kısmına ise denetim hedefleri dikkate alınarak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından karar verildiği belirtildi.

Bu bağlamda, TGTC’deki değişikliklerin hem GTİP hem de GTİP ifadesi ile aynen ilgili ÜGD Tebliğine aktarıldığı, söz konusu GTİP veya ifade değişikliği ile denetlenmeye başlanacak ürünler için gerekli düzenleme 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinin Geçici Maddesi ile yapıldığı anımsatıldı.

2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır” hükmünün amir olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin kapsam dışı olup olmayacağına ilgili gümrük idaresince karar verileceği, kararın verilmediği durumlarda ise nihai sonucun TSE tarafından belirleneceği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button