0

Yenileme Yetki Belgesi Başvurularına İlişkin Duyuru

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, Bilindiği üzere; kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetleri ticaret bakanlığına yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilecek.
Bu kapsamda; “Yenileme Merkezi” olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların “Yenileme Yetki Belgesi” almak üzere, aşağıda yer alan başvuru dilekçesi ve talep edilen ek belgelerle Ticaret Bakanlığına yazılı olarak başvuru yapması gerekmekte olduğu bildirildi.


YENİLEME YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER:

– Başvuru dilekçesi için Tıklayınız
– “TS 13906 İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci El) Yenileme Merkezleri için Kurallar Standardı” kapsamında alınmış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) onaylı örneği,
– Kayıtlı olunan Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
– Şirketi temsile yetkili kişilerin isimleri ile orijinal imzalarının tescil ve ilan edildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti,
– Şirket sermayesinin en az 10 Milyon TL ’sının ödendiğine dair onaylı belge,
– Şirketi temsile yetkili kişilerin;
• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Onaylı Örneği,
• Adli Sicil Kaydı,
• Gerçek kişi temsile yetkili ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumlarının bulunmadığına dair beyan,
• Tüzel kişi temsile yetkili ortakların kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumun bulunmadığına dair beyan,
• Yabancı uyruklu kurucu ve ortakların, Türk gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartları taşıdığına dair bulundukları ülke yetkili makamlarınca onaylanmış bilgi ve belgelerin noter tasdikli tercümeleri.

BAŞVURU ADRESİ:
Ticaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 (Eskişehir Yolu 9. Km.) B Blok Kat: 1 No: 107
Çankaya/ANKARA

Related Posts

Call Now Button