0

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yayınlanan yönetmelikte yer alan bazı değişiklikler şu şekilde;

Yönetmeliğin 6.maddesine 1. Fıkrası değiştirildi.

6/1“Tütün tohumunun her türlü ihracı ve ithali Bakanlığın izni ile mümkündür. Tütün tohumu ithal veya ihraç etmek isteyen alıcıların uygunluk başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç alıcıya bildirilir. Bakanlık tarafından tütün tohumu ithalatı veya ihracatı yapmaya uygun görülen alıcılar, ön izin için Bakanlığın yetkilendirdiği müdürlüklerden birine başvurur. Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler alıcı tarafından üç ay içinde Bakanlığa gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Bakanlığa bilgi verilir.”

Yeni bir fıkra eklendi,

6/5 “(5) Bakanlık tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen alıcılar, sadece araştırma geliştirme veya sözleşmeli çiftçilerine tütün üretiminde kullandırmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Alıcılar tarafından ithal edilen tütün tohumları yurt içinde tohumluk ticaretine konu edilemez.”

Yönetmeliğin 28. Maddesi değiştirildi

“MADDE 28 – (1) Bakanlıktan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi almış tesislerde işlenmiş tütünler ile 20 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tütünlerin ihracı serbesttir. Ancak ihraç edilecek tütünlerin, 20 nci madde çerçevesinde işlenmiş olduğunun, Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi tarafından yapılacak ekspertiz sonucunda belirlenmesi ve bu tütünler için tütün ihracatı uygunluk onayı/belgesi alınması zorunludur.
(2) Tütün ihraç etmek isteyen alıcılar, ihracat işlemlerine başlamadan önce Bakanlıktan parti numarası alır, işlenmiş tütünlerin her bir dengine/kutusuna Türk Standardında belirtilen markalama ve işaretlemeleri yapar, tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayı başvurusunda bulunurlar. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, ekspertiz yaptırdıktan sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayını verir.
(3) Tütün tozu ve tütün döküntülerinin ihracatı için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen başvuruya, ihraç edilecek toz ve döküntü tütünlerle ilgili olarak alıcının tütün eksperi tarafından düzenlenen rapor da eklenir. İhracat, tütün ihracatı uygunluk onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Aynı menşe, nevi ve ürün yılından olmak şartı ile yurt dışına gönderilecek on kilograma kadar numune tütünlerde ihracat uygunluk onayı şartı aranmaz. Numune tütünlerin Bakanlık kayıtlarına işlendiğinin belgelenmesi kaydı ile ihracı serbesttir.
(5) Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütünler için geçici ihracat uygunluk onayı almak isteyen tütün mamulü üreticisi firmaların başvurusu ve onay işlemleri ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Hariçte işlemeye başlamadan en az bir ay önce işlemin yapılacağı ülke ve tesis, başlangıç bitiş tarihi ile işleme programı Bakanlığa bildirilir.
(6) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunanlar tarafından Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütün için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:
a) İthal edilmesi planlanan tütünün; tipi, menşei, ithal edileceği ülke, ürün yılı ve miktarı.
b) İhraç edilmesi planlanan işlenmiş tütünün; miktarı, nevi, ikincil işlem görmüş ürün ve tahmini fire miktarı.
c) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesi planlanan ve stokta bulunan işlenmemiş tütünlere ait işleme programı.
ç) İhraç edilecek ülke isimleri.
(7) Dâhilde İşleme İzin Belgelerine konu tütün miktarı toplamı, işleme tesisinin tek vardiyada bir yıllık üretim kapasitesini aşamaz. Dâhilde İşleme İzin Belgesine konu tütünün %80’inin işlenmesi tamamlanmadan, farklı bir Dahilde İşleme İzin Belgesine konu tütünler için TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunulamaz. Başvuruda sadece bir menşe/tip bulunur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi başvurusundan önce Türkiye’de üretilen ve stokta bulunan işlenmemiş tütünlerin, iki ürün yılı sonraki tütünler satın alınıncaya kadar işlenmesi gerekir.
(8) Altıncı fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren on beş gün içinde ön izin verilir.
(9) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilecek tütün için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlenmiş tütün bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlenmiş tütün bilgileri ile aynı olması zorunludur.
(10) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek tütün işlemesinde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında yapılır.
(11) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tütünlerin ihracatı, sadece Dâhilde İşleme İzin Belgesini alan alıcı tarafından yapılabilir.
(12) İşlenmek amacıyla ithal edilen tütünlerin işlenmesinde Türk Standardında belirlenen neviyatlandırma, denkleme ve ambalajlama yöntemlerine uyulması ile ihraç aşamasında, ambalajlarında Türk Standardında belirtilen marka ve işaretlerin bulunması zorunluluğu aranmaz. Tütünler işlenmeye başladıktan sonra ara verilerek, başka çeşit tütün işlenemez. Tütünlerin işlenmesi ile ilgili diğer iş ve işlemler 20 nci madde hükümleri kapsamında yürütülür.
(13) Dâhilde işleme izin belgesi doğrultusunda ithalatı yapılan işlenmemiş tütünlerin, işlendikten sonra ihracat işlemleri bu madde hükümleri kapsamında yapılır.
(14) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, işleme ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.
(15) İhraç edilecek tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz onayının/raporunun olumsuz olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı başvuru ile ekspertiz sonucuna itiraz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi başkanlığında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden istenecek birer tütün eksperinden oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene ettirilir. Bu heyetin kararı kesin olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür.
(16) İhraç edilen tütünlerin kısmen ya da tamamen satılmayarak geri getirilmesi halinde, bu maddenin altıncı fıkrasındaki usule göre oluşturulan heyet tarafından tütünler muayeneye tabi tutulur. Heyet, tütünlerin menşei, ürün yılı, nevi ve fiziksel durumunu rapora bağlayarak Bakanlığa iletir. Bakanlık raporu inceleyerek tütünlerin yurda giriş iznini beş iş günü içinde karara bağlar. Uygun görülen tütünlerin geri getirilmesi, alıcının tütün eksperi tarafından TAGVİS uygulaması üzerinden onay talebinde bulunulmasını müteakip Bakanlık tarafından TAGVİS üzerinden onaylanır.
(17) TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayı alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile tütün ihracatı uygunluk onayı alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirilir.”

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi değiştirildi.

“MADDE 29 – (1) Tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak; tütün mamulleri üretenler veya önceden Bakanlıktan izin almak ve sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılır.
(2) Tütün ithalatı yapmak isteyenlerin Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alması zorunludur. İthalatçılar ithal etmek istedikleri tütünlerle ilgili olarak, tütün ithalatı uygunluk başvurusunu tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden yaparak tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunur. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, ekspertiz yaptırdıktan sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı verir.
(3) İthal edilen tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun olumsuz olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı başvuru ile itiraz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi başkanlığında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden istenecek birer tütün eksperinden oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene ettirilir. Bu heyetin kararı kesin olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür.
(4) Bakanlık veya Gümrük İdaresi tarafından ithaline izin verilmeyen tütünler ithalatçı tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da Gümrük İdaresinin kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.
(5) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.
(6) Tütün ithalatı yapan firmaların, tütün ithalatı uygunluk onayı alınan tütünlerle ilgili olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydederek yazılı/elektronik ortamda Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur:
a) İthalatı sonuçlanan tütünlerin, ithalat rejimi bazında toplam miktarı ve bedel bilgileri.
b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgiler.
c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgiler.
ç) Tütün mamulü üretiminde kullanılan tütünlerle ilgili bilgiler.
d) İthal edilen tütünlerden yurtdışına gönderilen tütünlerle ilgili bilgiler.
(7) Bu madde uyarınca Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(8) Bakanlık, bu madde kapsamında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak; ithalat, işleme, stoklama ve ihracat aşamalarında, numune almak dâhil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
(9) Sekizinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.”

Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirildi.
“İdari yaptırımlar
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.
(2) İdari yaptırımlara ilişkin olarak 4733 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”

Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklendi.

“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ile yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, başvuru sahibince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”

Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirildi ve Yönetmeliğe Ek-5 eklendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button