0

Tutanak ile Kapatılmalarda TIR İşlemleri Tebliğinin 42. Madde Hükümlerine Uyulması Talimatlandırıldı

Yazıda, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 29.07.2022 tarihli ve 76826961 sayılı yazısı ekinde Ticaret Başmüfettişi tarafından düzenlenen 28.07.2022 tarihli ve 172-B/05 sayılı İnceleme Raporu’nun Değerlendirme ve Sonuç bölümünde yer alan ifadeler yer verildi.

“Giriş Gümrük İdarelerince ithalat amacıyla İç Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen araçlara ait işlemler Varış Gümrük İdarelerinde varış bildirimi yapıldıktan sonra TIR karnesi tescil işlemi yapılmak suretiyle ithalat amaçlı özet beyana döndürülmesi suretiyle tamamlandığı, Tır karnesi sonlandırılıp Volet 1 ve Volet 2 çakıştırılması tamamlandığında manuel inceleme dışında mevzuata aykırılıkların saptanması mümkün olamadığı, bu türde işlem gören TIR karnelerinde sistem tarafından oluşturulan özet beyanların herhangi bir rejim beyanına bağlanılmaksızın tutanak ile kapaması yapılanların sistem üzerinden tespit edilerek usulsüz bir işlem olup olmadığının incelenmesi önem taşıdığından; …TIR İşlemleri (Seri No No.1) Tebliğinin 42 nci maddesinin, özellikle 4 ncü fıkrası hükümlerinin titizlikle uygulanması konusunda İdarelerin uyarılmasının uygun olacağı, “

Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtildi.

Bu itibarla; anılan Tebliğin TIR Karnesi Takip işlemleri başlıklı 42 inci maddesinin uygulanması konusunda daha dikkatli ve titiz davranılması ve konuya ilişkin gümrük idarelerinin uyarılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button