0

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Türkiye Gümrük Bölgesi`ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Bakanlığa intikal eden olaylardan, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi`ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu bildirildi.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Süre sınırları” başlıklı 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası;
“Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilir.”

“Özet beyan olarak kullanılan bilgiler” başlıklı 64 üncü maddesi;
“(1) Aşağıdaki şartların sağlanması durumunda bir transit işlemi kapsamında verilen bilgiler özet beyan olarak kullanılabilir:
a) Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirilmesi.
b) 67 nci maddede belirtilen sürelerde alınmış olması kaydıyla transit bilgilerinin elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulması veya bu bilgilerin bilgisayar ağları kullanılarak değişimi.
c) Bilgilerin özet beyan için gerekli bütün unsurları içermesi.
(2) Gerekli unsurları içeren transit bilgilerinin 67 nci maddede belirtilen sürelerde alınmış olması kaydıyla, eşyanın varış yerinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması halinde de 63 üncü maddede aranan şartlar sağlanmış sayılır.” hükümlerini amirdir.

Bu itibarla, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi`ne giriş yapan ve taşıdığı eşyaya ilişkin olarak sınırda başlatılacak bir transit işlemine ilişkin NCTS sisteminde ön beyanı (LR) bulunmayan, dolayısıyla Türkiye Gümrük Bölgesi`ne herhangi bir beyan verilmeden giriş yapan taşıtlar için;

1) Taşıtın Kara Kapıları Taşıt Takip Programında (KKTTP) kayıtlı giriş tarihi ve saatinden itibaren 48 saat içinde beyanda bulunulması ya da aynı süre içerisinde taşıt ve eşyanın geldiği ülkeye yurtdışı edilmesinin talep edilmesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin uygulanması,
2) KKTTP`deki giriş tarihi ve saatinden itibaren 48 saat geçmesini müteakip herhangi bir beyanda bulunulmadığının gümrük idaresince ilgili bilgi ve belgeler de dikkate alınarak tespit edilmesi durumunda, taşınan eşyaya ilişkin kalan 18 gün içerisinde beyanda bulunulmaması halinde Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer verilen idari yaptırımların uygulanacağına dair taşıyıcı veya temsilcisine gecikmeksizin bildirimde bulunulması,
3) 48 saatlik süre sonundan itibaren 18 gün içinde veya 18 günlük sürenin bitişi öncesinde ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gümrük idarelerince verilebilecek 30 günlük ek süre içinde beyanda bulunulması halinde, anılan Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin uygulanması, aksi takdirde, söz konusu Kanunun 237 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi ve Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulması, ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilmesi, gerekmekte olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi`ne herhangi bir beyan verilmeden giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyanın, 48 saatlik süre sonundan itibaren yukarıda belirtilen süreler içerisinde taşıyıcı veya temsilcisince geldiği ülkeye yurtdışı edilmesinin talep edilmesi halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin uygulanmasının yanı sıra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından taşınan eşyaya ilişkin özet beyan da verilmesi bildirildi.

Related Posts

Call Now Button