0

Sonradan Kontrol Sonuçlarının Sadece AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerekiyor

Yazıda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazısı ve Ticaret Başmüfettişi tarafından düzenlenen İnceleme Raporuna atıfla;

Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen sonradan kontrol araştırmaları sonucunda olumsuz bilgilere ulaşılması durumunda 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgenin V-6. maddesi uyarınca bir denetim elemanı marifetiyle konunun incelenip soruşturulmasını teminen ilgili bilgi ve belgelerin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekirken konunun hem Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne hem de kaçakçılık ve evrakta sahtecilik bakımından soruşturulması için bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildiğinin görüldüğü,

Bu durumun aynı konuda çift başlı inceleme ve soruşturma yapılmasına yol açtığı; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce düzenlenen fezlekeye istinaden Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının verilmesinin ve konuyla ilgili Bölge düzeyinde sürecin yeterince takip ve koordine edilemediği hallerde bu kararların kesinleşmesine engel olunamamasının, Müfettişliklerince yürütülen inceleme ve soruşturmalarda somut suç delillerine ulaşılsa dahi CMK 172/2. maddesi sebebiyle, aynı konuda yeniden adli soruşturma ve kamu davası açılmasında güçlüklerle karşılaşıldığı ve bu durumun kimi zaman ithalatçı firma yetkililerinin/müdafilerin Müfettişliklerince yürütülen inceleme ve soruşturmaların itibarsızlaştırmasına yönelik girişimde bulunmalarına neden olduğu bildirildi.

Yazıda son olarak, 2014/01 sayılı Genelge ile çelişen ve Müfettiş raporunda tenkide konu edilen hususlara ilişkin olarak gerekli özenin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button