0

Şahıs ve Firma Bilgilerine İlişkin Değişiklikler 28 Şubat’a Kadar Bildirilecek

Yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.” hükmü çerçevesinde;

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 28/02/2023 Salı gününe kadar İGMD’ye verecekleri, şahıs ve firma bilgilerine ilişkin olarak;

Herhangi bir tüzel kişilik bünyesinde çalışan gümrük müşavirlerince:

2022 yılı içerisinde, yukarıda yer alan yönetmelik maddesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde, tüzel kişiliğe ortak olan gümrük müşavirleri tarafından, “ŞAHSIMA VE ŞİRKETİME AİT BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR.” ibaresinin yer aldığı yazılı bildirimlerin, aynı tüzel kişiliğe ortak olan tüm gümrük müşavirlerince, ayrı ayrı düzenlenerek, firma bazında tek seferde verilmesi, aynı tüzel kişiliğe ortak gümrük müşavirlerinin farklı zamanlarda yapılan bildirimlerinin kabul edilmemesi,

2- Herhangi bir tüzel kişilik bünyesinde çalışmayan gümrük müşavirlerince:

2022 yılı içerisinde, yukarıda yer alan yönetmelik maddesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde, “ŞAHSIMA/ŞİRKETİME AİT BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR.” ibaresinin yer aldığı yazılı bildirimin yapılması,

28/02/2023 tarihine kadar İGMD tarafından, söz konusu belgelerle birlikte oluşturulacak listenin, 06/03/2023 tarihine kadar İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilmesi,

Ayrıca, yukarıda yer alan yönetmelik maddesinde sıralanan değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin İGMD’ye 2022 yılı içerisinde bildirilmiş olması halinde ise gümrük müşavirleri tarafından herhangi bir bildirim yapılmaması, değişikliğin bildirildiği tarihin dernek kayıtlarından tespit edilerek Bölge Müdürlüğüne sunulacak listeye eklenmesi gerektiği belirtildi.
Süresi içinde bildirimde bulunmayan gümrük müşavirleri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button