0

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Yetkili Gümrük Kapılarında İthalat Aşamasında İstenecek

Yazıda; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu Eki kapsamındaki metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği anımsatıldı.

Tebliğ ekindeki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilerin ithal edebildiği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen Tek Pencere çalışmaları neticesinde, yayımlanan 2016/53 sayılı Genelge ile metal hurda ithalatçı belgesi için yapılan başvuruların uygun bulunması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 0857 (TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilmekte ve mükelleflerce ithalat aşamasında beyannamenin 44 nolu hanesinde beyan edildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerli olduğu vurgulandı.

Söz konusu belgeyi alan yetkili firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait “https://ced.csb.gov.tr/ithalat-ihracat-izinleri-ile-ilgili-bilgi-ve-belgeler-i-82649” internet adresinde “Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar” listesi başlığı altında yayımlandığı iletildi.

Yazının devamında, Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylardan metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı Türkiye’ye getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgiler ulaştığı ifade edildi.

Konunun, 11.03.2021 tarihli ve 62160437 sayılı yazıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirildiği ve muhtemel sistemsel değişiklikleri de dahil olmak üzere taşra teşkilatında uygulamanın yeknesaklaştırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tanzim edilen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin kontrolünün metal hurdanın ithalatı aşamasında mı ülkeye girişte sınırda mı yoksa her iki aşamada mı aranması gerektiği konusundaki nihai görüşlerinin bildirilmesinin istendiği aktarıldı.

Anılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.03.2021 tarihli ve 629174 sayılı cevabi yazısında; hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin Bakanlıklarınca uygun bulunmadığı ve “Tek Pencere Portal Sistemi” içerisinde Merkez Teşkilatlarınca düzenlenen “Metal Hurda İthalatçı Belgesi”nin 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiği hususunun belirtildiği iletildi.

Bu itibarla, hali hazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin 2021/23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında da yetkili gümrük müdürlüklerince kontrolünün yapılması konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button