0

İthalat İşlemlerinde Belge Asıllarının Süresi Geçerek Sonradan Verilmesi

Yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 19 uncu maddesi; eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler başlığında;

“Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163’üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere beyanda bulunulabilir” denildiği ve (a), (b), (c), (d)’de belgeler sayılarak (b) şıkkında A.TR dolaşım belgesinin sonradan temin edilerek beyan edileceğinin belirtildiği iletildi. Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinde eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi hususunun açıklandığı ve bahse konu Yönetmeliğin 24/3 ‘te eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda kanunun 241 inci maddesi birinci fıkrasının tatbik edileceği ve 26’ncı maddeye göre de işlem yapılacağı hususunun açıkça belirtildiği aktarıldı.

Konu hakkında yayımlanan Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2021/20 Sayılı Genelgesi 3’üncü maddesinin; “Bu sürenin dışında verilen eksik belge formunun veya ibraz edilen belgenin kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi ve tutarı tahakkuk ettirilecek gecikme faizi ve kanunun 234’üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasını” belirttiği ifade edildi.

Yazıda son olarak; Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22 Mart 2021 tarihli yazısında benzer konuda ceza işlemi yapılmadığı örnek verilerek, bu kapsamda söz konusu kanunun 234’üncü maddesinden ceza uygulanmasının Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde belirtilmediğine dikkat çekildi. Yönetmeliğin Genelge ve tasarruflu yazılardan önde olduğunun altı çizilerek, söz konusu uygulamanın vergi resimlerinin tahsiliyle, kanunun 241’inci maddesinin tatbik edilmesinin daha hakkaniyetli olacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button