0

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Tadımlık Ürünlerin Vergi Tahsili

Yazıda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısına atıfla, gümrüksüz satış mağazalarına 7100 rejim kodlu beyanname ile alınan ve tadımlık olarak tüketilen ürünlerle ilgili olarak, söz konusu ürünlerin stoklardan düşümü yapılırken vergilerinin tahsil edilip edilmeyeceği hususlarında tereddütler yaşandığının belirtildiği aktarıldı.

8.8.2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde;

“(1)Mağazalarda satılan eşyanın tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak sunulan eşantiyonlar ile eşyanın konulduğu ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemler uygulanmaz.

(2) Parfüm ve kozmetik numunelerinin, antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık dönemler itibarıyla, aylık satış listesinin gümrük müdürlüğüne iletilmesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi ve gümrük müdürlüğünce belirlenecek dönemlerde gümrük müdürlüğünün gözetiminde tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilmesi gerekir. Mağaza işletmecilerinin kusur ve hatalarından ileri gelmeyen kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen ve gümrük müdürlüğüne ispat edilebilen eksiklikler hariç olmak üzere, boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen her bir parfüm numunesi için gümrük vergileri tahsil edilir. Bu şekilde boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilemeyen parfüm numunelerinin toplam sayısının, aylık satış listesine göre o ay içerisinde satışı yapılan parfüm sayısının %1’ini aşması durumunda, %1’i aşan her bir parfüm numunesi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz olarak verilen azami 10 ml’lik eşantiyonlar numune olarak değerlendirilmez ve eşantiyonlar için takibat yapılmaz.” hükmünü amir olduğu anımsatıldı.

Diğer taraftan, 23.10.2018 tarihli ve 38191249 sayılı dağıtımlı yazılarında ; “… bu kapsamda, mağazaya satılmak üzere değil, müşterilere tadımlık olarak sunulmak üzere, KDV-ÖTV’si ödenmiş yerli ürünlerin, herhangi bir vergi iadesine de konu olmayacağı anlaşıldığından Yönetmeliğin ilgili hükmü gereği beyanname olmaksızın mağazalara alınması mümkündür.”;

Yine aynı şekilde, 7100 rejim kodlu beyanname ile gümrüksüz satış mağazalarına alınan alkollü içkilerin tanıtım/promosyon amacıyla kullanılması ilişkin olarak, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap yazılarında ise; “Dolayısıyla Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin parfüm ve kozmetik numunelerine özel olması sebebiyle, gümrüksüz satış mağazası işletmecisi firmalar tarafından, mağazalarda satılan ve serbest dolaşımda olmayan alkollü içeceklerin, müşterilere tadımlık olarak sunulmak amacıyla tüketilmesi sonucu ortaya çıkan boş şişelerin, eşantiyon özelliklerinde ve boyutlarında olmadığı da göz önüne alındığında mezkûr hükme dayanılarak vergiler ödenmeksizin stoklardan düşümü mümkün bulunmamaktadır.”,

Hususlarına yer verildiği iletildi.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve yazılar çerçevesinde, gümrüksüz satış mağazalarına 7100 rejim kodu ile alınan ve tadımlık olarak tüketilen ürünlere ilişkin olarak söz konusu tadımlık ürünlerin, eşantiyon boyutlarında olmaması ve ambalajları üzerinde söz konusu ürünlerin tanıtım amaçlı olarak üretildiğine ve/veya ayrı olarak satışının yapılamayacağına dair sarih bir ibare bulunmaması halinde Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, vergileri ödenmek suretiyle stoklardan düşülmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat