0

Gümrük Yönetmeliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Yazıda, Derneklerin 29 Ağustos 2022 tarihli yazısına atıfla;

a) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18 Haziran 2022 tarihli yazısında, Gümrük Yönetmeliğinin mer’i 205/4-ç maddesi kapsamında AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin olduğu iletildi. Bu kapsamda ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi gereğince eşyanın menşei konusunda ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi durumu ile sınırlı olarak gümrük idaresince menşe şahadetnamesinin ibrazı talep edilebildiği aktarıldı.

b) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2021 tarihli 63815412 sayılı yazısında ise laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP’e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği haller için yapılacak işlemlere açıklık getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yazıların, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya veya eşyanın GTİP’nin değişmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olduğu belirtildi.

Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumların Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiş olduğu, mezkur maddeye göre menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanması veya söz konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebildiği vurgulandı.

Bu itibarla, serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi hususunun bahse konu eşyaya ilişkin vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması şeklinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince yapılabildiği bildirildi.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak yazısı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button