0

Gümrük Müşavirleri YGM Tebliği 11’inci Maddenin Kapsamında Değişiklik Talep Ediyor

Yayımlanan yazılarda, 10.09.2020 tarih ve 31240 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 11’inci maddesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin ‘Tespit işlemi yapılacak olan gümrük işlemlerinin düzenlendiği belirtildi. Söz konusu maddenin genel olarak 15 Başlık (a’ dan 1′ bendine kadar ) altında toplandığı ancak pratikte bu tespit İşlemlerinin büyük çoğunluğunun YGM ‘ler tarafından yapılamadığı ifade edildi. Bu işlemlerin kâğıt üzerinde görünmesine rağmen fiili olarak pek yaygın olmadığı aktarıldı. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin sadece antrepo denetim ve gözetiminin dışına çıkamadığı, bu nedenle YGM’lerin sadece antrepolar ile ilgili bilgilerini tazelediği ve giderek Gümrük Mevzuatının diğer uygulamalarından uzaklaştığı belirtildi.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesinin geliştirilmesi ve Ticaret Bakanlığına daha yararlı bir müessese olarak kendini idame ettirebilmesi için yeni yetkiler verilmesinin elzem hale geldiği dile getirildi.

Bununla birlikte, 2021 yılında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine Genel ve Özel antrepo ayrımı yapılmaksızın Yardımcı Karneli çalıştırma zorunluluğunun getirildiği; personel asgari ücretlerine 2021 yılı için yapılan yüzde 23 zamla birlikte SSK Primlerinin ve Stopajlarının arttığı ancak emek yoğun bir sektör olan ve personelinin çoğunluğu şirket dışında görev yapan YGM Asgari ücret tarifesine yüzde 10 zam yapılması nedeni ile 2021 yılında YGM’lerin ve YGM şirketlerinin ayakta durmakta zorluklar yaşadığı dile getirildi.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin (YGM) yapacakları tespit işlemlerinin çeşitlendirilmesinin sistemin daha sağlıklı olarak işlemesine yardımcı olacağı belirtildi.

Yazılarda mevcut tespit işlemlerine ek olarak şu öneriler sunuldu:

1. Akaryakıt Antrepolarında da diğer antrepolarda olduğu gibi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından tespit işlemlerinin yapılabilmesi gerektiği,

2. Geçici Depolama sahalarında, Gümrük Muhafaza Teşkilatı ile birlikte çalışacak şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin tespit işlemi yapabilmesi gerektiği,

3. Bir defaya mahsus olarak açılacak Geçici Depolama Sahalarının açılış dosyalarının Tespit Raporuna bağlanarak işlem süreçlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından denetlenmesi ve eşyanın bir rejim beyanında bulunulup rejimin sonlanmasına kadar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin denetiminde bulunması ve rejim sonlandığında bunun tespit raporuna bağlanması gerektiği,

4. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) (Seri no: 16) kapsamında Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usule Tabi Tutulacak Eşyalardan Yedi Emin olarak beyan sahibi firmalara teslim edilen depolarda işlemleri sonuçlanıncaya kadar (TSE, Laboratuvar vb . gibi işlemler) beklemek zorunda olan eşyaların konulduğu yerlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, gümrük denetiminin zafiyete uğramaması ve bu eşyalar ile ilgili işlemlerin sonuçlanmasının Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Tespit Raporuna bağlanması gerektiği,

5. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi Firmalarca yerinde yapılacak ihracat işlemlerine nezaret edilmesi, Tır Karnelerinin kapama işlemleri ile ihracat tırlarının mühürlenmesi işlemlerinin yapılması gerektiği,

6. Özellikle dökme yüklerin boşaltıldığı antrepolarda 7 gün 24 saat işlem yapılması nedeni ile buralarda 24 saat bir yardımcı karneli personelin çalışmasının fiziken mümkün olmadığı, bu nedenle ikinci bir yardımcı karneli personele ihtiyaç duyulduğu ve çoğu antrepoda YGM’Iere aylık ücret ödenmesi nedeni ile YGM’lerden 7/24 hizmet istendiği için mesai saatleri dışındaki çalışmalarının ücretlendirilmesi gerektiği ancak, bu mesailerin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde mesai ile ilgili bir düzenleme olmadığından antrepoda iş yapan ithalatçı ve ihracatçılardan talep edilemediği belirtildi. Yardımcı Karneli personeller işten ayrılması durumunda bu mesaileri dava konusu yaparak YGM ve YGM şirketlerinden Kıdem Tazminatlarına ek olarak bu mesailerinin mahkeme yolu ile fazlasıyla talep edildiği,

ifade edildi.

İzmir ve Bursa Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yayımlanan yazılarda bu talepler yinelenirken, bu taleplere ek olarak;

“Gümrük Yönetmeliğinin 575/3. Maddesine 03.01.2019 tarihli, 30644 sayılı R.G. ile eklenen “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı çalıştırabilirler.” ve yine aynı Yönetmeliğin geçici 17/1 maddesinin “Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 575 inci maddenin üçüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü kapsamında staja başlamış bulunanlar, bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam ederler” Hükümleri nedeniyle, YGM yanında çalışılacak sürelerin staj olarak kabul edilmemesi nedeniyle, gerek YGM şirket merkezlerinde ve gerekse işlem hacmi yoğun olan antrepolarda görev yapan gümrük müşavir yardımcılarının yanında görev yapmak üzere stajyer personel istihdam etme imkanımız ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Belirlenen niteliklere haiz gümrük müşavirlerine YGM izin belgesi verildiği, yani her bir YGM’nin esas itibariyle gümrük müşaviri olduğu gerçeği ve staj süresine sayılmaması nedeniyle YGM şirketleri merkez ofislerinde ve antrepolarda gümrük müşavir yardımcıları yanında çalışacak personel bulunamaması nedeniyle yaşanan mağduriyet nedeniyle, stajyerlerin YGM’ler yanında çalıştıkları sürelerin de staj süresine sayılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.”

Denildi.

Related Posts

Call Now Button