0

Gümrük Müşavirleri Derneklerine Üyelik

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden dilekçelerden Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının gümrük müşavirleri derneklerine üyeliklerine ilişkin tereddütler yaşandığının anlaşıldığı iletildi.

Mer’i 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesine atıfla, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yönünde kanuni düzenleme bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak faaliyet sürdürmek isteyen kişilerin çalışma bölgelerinde bulunan gümrük müşavirleri derneğine üye olmaları gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat