0

GTIP’li Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler

Yazıda, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, 19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) ile düzenlenmiş olup, bahse konu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri de aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayıldığı anımsatıldı. Öte yandan, oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri ise, 06.03.2020 tarih ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 164 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile belirlendi.

Yazıda devamla, Bakanlığa intikal eden bir dilekçede, 9504.90.80.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTIP) yer alan eşyanın bahse konu her iki Tebliğin de kapsamına girdiği, bu nedenle mezkur eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlükleri bakımından tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek, meselenin açıklığa kavuşturulması talep edildi. Yapılan inceleme neticesinde, 9504.90.80.00.00 GTIP’li eşyanın bahse konu her iki Tebliğin de kapsamına girdiği tespit edildi.

Yazıda son olarak, 9504.90.80.00.00 GTIP’li eşya başta olmak üzere, her iki Tebliğ kapsamına giren eşyanın, 1072 sayılı Kanun kapsamına girmediğinin 13 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen usullerle tespit edilmesi halinde, mezkur eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin bahse konu her iki Tebliğde sayılan gümrük idarelerinden de yapılabilmesi, Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 18.06.2021 tarihli ve 64851931 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu belirtildi.

Related Posts

Call Now Button