0

Giriş Kartı Olmadan Gümrüklü Sahaya Giriş Yapanlar İçin Tahsilat Takip Programında Düzenleme Yapıldı

Yazıda, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; yukarıda yer alan hüküm kapsamında gümrük muhafaza memurlarınca, gümrüklü sahaya giriş kartı olmadan giriş yapan şahıslar adına düzenlenen ceza kararlarının manuel ortamda işlem gördüğü ve bu nedenle söz konusu cezaların takip ve tahsilatında çeşitli sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.

Bu çerçevede, bahse konu cezaların takip ve tahsilini kolaylaştırmak amacıyla elektronik ortamda düzenlemesini teminen Tahsilat Takip Programı Ceza Kararları Modülü üzerinde “Dayanak” bölümüne 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının eklendiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button