0

E-Bandrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

Bandrol Uygulamasının Kapsamı
Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan Bandrol Uygulamasının Kapsamı genişletildi. Değişiklikten önce ki uygulama kapsamında ticari maksatla ithal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlar ile yurt içinde imal edilen cep telefonları ve televizyonlar yer alıyordu. Yapılan değişiklikle bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri uygulama kapsamına alındı.

Yeni Hali
“MADDE 6- (1) e-Bandrol uygulamasına; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri tabidir.

Eski Hali
MADDE 6 – (1) e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar aşağıdaki gibidir;
a) İthalatta; Ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, taşıtlar ve televizyonlar.
b) İmalatta; Yurt içinde imal edilen cep telefonları ve televizyonlar.

Bandrol Uygulamasından Yararlanmanın Şartları
Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşımayanlar” ibaresi “kaybedenler” şeklinde değiştirildi. Ayrıca 7 maddenin 1. Fıkrası değiştirildi.

Yapılan değişiklikle e-bandrol uygulamasından yararlanmak için bir önceki yıl 20.000 bandrol almış olma zorunluluğu televizyon için yıllık 500.000’e yükseltildi.

Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet

Üretim kapasitesine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Kurum bu maddede yer alan üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı dört katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılındı. Yapılacak değişiklikler kurum internet sitesinden duyurulacak.

Yeni Hali
“(1) Yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna göre;
a) Televizyon için yıllık 500.000 adet,
b) Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet,
üretim kapasitesine sahip olma şartı aranır.”
“(4) Kurum bu maddede yer alan üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı dört katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Yapılacak değişiklikler kurum internet sitesinden duyurulur.”

Eski Hali
MADDE 7 – (1) Yurt içinde televizyon imal eden mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmesi için;
a) Faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20.000 adet televizyon bandrolü almış olması,
b) İlk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20.000 adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması,
şartı aranır.
(2) Bu şartları taşımayanlar bir sonraki yıl e-Bandrol uygulamasından yararlanamazlar.
(3) İşletmede kullanılmak üzere veya sınırlı sayıda ithal edilen cihazlar için mükellefin talep etmesi halinde e-Bandrol yerine fiziki bandrol verilebilir.

e-Bandrolün Verilmesi
e-bandrol verilmesini düzenleyen 11. Madde de değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle teminat verilerek e-bandrol uygulanmasından faydalanılması konusunda 3 fıkra yürürlükten kaldırıldı. 4.fıkrada değişikliğe gidildi.

Böylece, Teminatlı alımlarda talep tarihi itibarıyla mevcut teminat tutarının yeterli olması şartı aranacak. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanacak ve mükellefe bildirilecek. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olacak. İdari işlemlerde bu tarih esas alınaca ve aksi iddia edilemeyecek. 10 günlük süreler, IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasının ilgili mevzuat gereği başka bir kamu merciinin onayına tabi olması halinde ilgili idarenin onay tarihinden itibaren başlayacak.

Yeni Hali
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde, her halükarda cihazların satışından önce mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Teminatlı alımlarda talep tarihi itibarıyla mevcut teminat tutarının yeterli olması şartı aranır. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez. Bu maddede yer alan 10 günlük süreler, IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasının ilgili mevzuat gereği başka bir kamu merciinin onayına tabi olması halinde ilgili idarenin onay tarihinden itibaren başlar.”

Eski Hali
e-Bandrolün verilmesi
MADDE 11 – (3) İthalatta, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında teminat karşılığı e-Bandrol alan mükellefler, 2 nci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri (gümrük giriş beyannamesi kapanış tarihi hariç) Kuruma gönderirler. Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda gümrük beyannamesi muhteviyatı cihazların serbest dolaşıma girmesinde sakınca bulunmadığına dair yazı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Kapanış tarihi GÜVAS üzerinden beyannamenin kapanmasını müteakip sisteme otomatik olarak aktarılır.

(4) İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez.

Bandrol Denetimi ve Uygulaması
Yönetmeliğin 13.maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre;

Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek.

Yapılan denetimlerde e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar için bir yıl içerisinde üç defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek. Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde mükellef e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek.

Yeni Hali
e-Bandrol denetimi ve uygulaması
MADDE 13- (1) e-Bandrol uygulanması ile ilgili kontrol ve denetimler 3093 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Başkanlık personeli tarafından yapılır.

(2) Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamaz. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilir.

(3) Yapılan denetimlerde e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar için bir yıl içerisinde üç defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilir. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilir. Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde mükellef e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilir.”

Eski Hali
e-Bandrol denetimi
MADDE 13 – (1) e-Bandrol uygulanması ile ilgili kontrol ve denetimler 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Başkanlık personeli tarafından yapılır.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button